Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je  javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini. Riječ je o pilot projektu.

Ukupan iznos javnog poziva iznosi 785.719,03 EUR (5.920.000,00 kuna).

Prihvatljivo razdoblje za provedbu je 12 mjeseci, odnosno od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Korisnici financijske potpore su mlade obitelji i mladi s prebivalištem na području JLS (prijavitelja) najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove stanovanja mladih obitelji i mladih s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja) najmanje godinu dana prije podnošenja prijave. U prihvatljive troškove stanovanja ne ulaze troškovi korištenja garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, porezi, i slično.

Prihvatljivo razdoblje za provedbu je 12 mjeseci, odnosno od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.

Od ukupnog planiranog iznosa od  785,7 tisuća eura, sredstva se raspoređuju na način da je 100 tisuća eura namijenjeno za gradove i općine s područja Sisačko-moslavačke županije, u drugoj grupi osigurana su sredstva za jedinice lokalne samouprave s potpomognutih područja (I.-IV. skupina indeksa razvijenosti) do 50.000 stanovnika (prema Popisu 2021.) te iznose: za gradove 172.539,65 eura, a za općine 72.997,54 eura. U trećoj grupi su gradovi i općine koji ne ulaze u prethodne dvije grupe i za njih je osigurano 440.181,83 eura.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju je 19.440 eura za najviše 10 korisnika.

Pilot projekt javnog poziva vodi se u modalitetu otvorenog trajnog poziva do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava. Prijava se šalje isključivo putem preporučene pošte s jasno naznačenim datumom i satom slanja prijave. (Središnji državni ured za demografiju i mlade, L.K.)