Otkako, u suradnji s Jutarnjim listom, provodimo izbor za Najbolji grad, Rijeka se svake godine našla ili među finalistima ili na pobjedničkom tronu pa je tako 2017. odnijela pobjedu u kategoriji za Smart city, što je ponovila 2019. i 2020. godine kada je također bila proglašena najpametnijim velikim hrvatskim gradom. U 2018. dospjela je u finale unutar gospodarske kategorije, a potom se dvije godine zaredom plasirala i među pet najboljih u kategoriji EU fondovi u kojoj se, kao i u kategoriji Smart city, i ove godine bori za titulu najboljeg.

Proglašenje pobjednika izbora za Najbolji grad očekuje nas 1. prosinca u Opatiji, a kako će Rijeka ovog puta proći i hoće li, nakon što je dvije godine zaredom bila finalist izbora u kategoriji EU fondovi napokon odnijeti i tu titulu, tek nam preostaje vidjeti. Odnese li pobjedu u kategoriji Smart city, bit će to četvrti put kako je Rijeka proglašena najpametnijih hrvatskim velikim gradom.

Metodologiju izbora već smo pojasnili; za izračun najboljih korištena su konsolidirana izvješća gradova, a gradovi sredstva iz EU mogu povlačiti izravno ili neizravno, preko institucija središnje države. Za izračune učinka  korišteni su podaci od 2018. do 2021. godine te su izravne i neizravne pomoći zbrojene kako bi se dobio podatak o tome koliko su gradovi ukupno povukli sredstava iz EU tijekom promatranog razdoblja. Potom su formirana dva pokazatelja; prvi se odnosi na iznos EU sredstava po stanovniku, dobiven tako da su podijeljena ukupna EU sredstva koja je povukao pojedini grad s brojem njegovih stanovnika, a drugi na udio povučenih sredstava EU za pojedini grad u ukupnom iznosu svih sredstava, odnosno, u sveupkupnom iznosu sredstava koja su povukli gradovi iz EU tijekom četverogodišnjeg razdoblja. Nakon izračuna tih pokazatelja, isti su standardizirani i agregirani u zajednički skupni indeks korištenjem metodologije Ministarstva regionalnog razvoja.

Grad Rijeka lani je trijumfirao u kategoriji Smart-city

Rijeka je s udjelom od 4,63 posto unutar cjelokupnog iznosa kojeg  su naši gradovi u četverogodišnjem razdoblju povukli iz fondova EU unutar ‘top 5’ najuspješnijih. U spomenutom razdoblju “grad koji teče” osigurao je ukupni priliv novca iz EU fondova u proračun od 53,8 milijuna kuna.  Neki od najvećih projekta koji su realizirani zahvaljujući EU sredstvima u Rijeci su energetska obnova 20 gradskih vrtića i škola, izgradnja novog reciklažnog dvorišta, nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, otvorenje novog Tehnološko-edukacijski poduzetničkog inkubatora – Proizvodni park Torpedo, nabavka 54 nova autobusa KD Autotroleja te otvorenje centra za podršku beskućnicima.

“Rijeka je po povlačenja EU sredstava kontinuirano u samom vrhu na razini Hrvatske, odnosno upravo su u Rijeci realizirani ili su u fazi realizacije, neki od najvećih EU projekta u državi. Podsjetit ću da uz osiguravanje bespovratnih sredstava financiramo najveće ulaganje u području kulture u Hrvatskoj, ulaganje u Art kvart Benčić, gdje smo u funkciju već stavili Dječju kuću i Palaču šećerane. Nova gradska knjižnica je pred dovršetkom, a napreduju i radovi na motornom brodu Galeb, jedinstvenom brodu-muzeju koji će se usidriti u riječkoj luci. Podsjećam i da je u tijeku projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka kojim će se izgraditi novi pročistač otpadnih voda te izgraditi i rekonstruirati ukupno oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica te oko 100 kilometara javne vodoopskrbe na području Rijeke, Kastva, Viškova, Čavli i Jelenja. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima kontinuirano se, sukladno ekološkim standardima, obnavlja vozni park riječkog Autotroleja i namjera nam je nastaviti s osuvremenjivanjem javnog gradskog prijevoza  uz pomoć EU sredstava. Pred nama je i realizacija projekta Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana koji će osigurati razvoj i jačanje konkurentnosti IT i kreativnih tehnologija na području Urbane aglomeracije Rijeka kao i projekt Obnova toplinarstva Grada Rijeke kojim će se modernizirati toplane i distribucijska mreža uz postupan prelazak na energetski učinkovit sustav centraliziranog grijanja” – rekao nam je riječki gradonačelnik Marko Filipović.

Uz to je naglasio kako su upravo putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurali bespovratna sredstva za izgradnju novog i obnovu postojećeg dječjeg vrtića čime će dodatno povećati broj mjesta u gradskim vrtićima, a i u novom financijskom razdoblju planiraju prijavu brojnih projekata poput daljnjih energetskih obnova, izgradnje integriranih sunčanih elektrana na objektima javne namjene te izgradnje, rekonstrukcije, obnove i revitalizacije objekata sportske, turističke i kulturne namjene. (V.H.)

Rijeka treći put brani titulu najpametnijeg velikog hrvatskog grada

“Činjenica da je Grad Rijeka u tri navrata osvojio nagradu Smart City rezultat je dugogodišnjeg strateškog planiranja održivog razvoja grada i projekata čijom smo realizacijom ostvarili strategijom zacrtane ciljeve. U tom kontekstu svakako moram spomenuti suradnju Grada  s gospodarstvom i sa Sveučilištem u Rijeci koju kontinuirano unaprjeđujemo.  Uskoro završava riječki model partnerstva Grada s akademskim i privatnim sektorom u okviru projekta CEKOM  za pametne gradove. Ovim projektom, koji je okupio 20 partnera, upravlja gradska tvrtka  Smart RI d.o.o, a tijekom  tri godine trajanja projekta u razvoj i istraživanje uloženo je više od 149.000.000 kn od čega je iz EU dobiveno oko 95.000.000kn nepovratnih sredstava. Rezultati rada u domenama razvoja „big data“ platformi, planiranju i upravljanju energetskom efikasnošću, urbanoj mobilnosti i učinkovitog upravljanja podzemnom infrastrukturom biti će uskoro prezentirani i najširoj javnosti na završnoj konferenciji projekta.Gradska uprava je spremna za nove izazove digitalne transformacije, a prijedlogom plana proračuna za naredno razdoblje osiguran je i naš kontinuitet ulaganja u pametno društvo i komunalnu infrastrukturu uz izraženu brigu za okoliš. Rijeku 2030. vidimo kao pametan, otvoren i otporan grad što smo jasno istaknuli i Planom razvoja za naredno razdoblje” – rekao nam je riječki gradonačelnik, Marko Filipović