Kako bi što učinkovitije odgovorili na brojne izazove demografske prirode, a koji su bolna točka ne samo Hrvatske nego manje-više čitave Istočne i Središnje Europe, Grad Vukovar aktivno provodi i sustavno povećava dijapazon raznoraznih pronatalitetnih mjera.

Od naknada za novorođenčad do sufinanciranja učeničkog prijevoza, iz godine u godinu Grad se trudi dati što više razloga svojim građanima, a naročito mladim obiteljima da u Vukovaru nakon osnutka obitelji i ostanu.

Tako je ove godine u Proračunu Grada Vukovara planirano izdvojiti 400 tisuća kuna namijenjenih naknadama za novorođenčad, a isti iznos predviđen je i za 2021. godinu te će se rebalansom korigirati. Do sada je naknada za prvo dijete iznosila tisuću, za drugo dvije, a za treće i svako sljedeće pet tisuća kuna. Međutim, na sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara održanoj 9, rujna ove godine donesena je odluka o povećanju naknada za novorođenčad pa će odsad roditelji moći računati na dvije tisuće za prvo, tri tisuće za drugo i deset tisuća kuna za treće i svako sljedeće dijete.

Gradonačelnik Vukovara, Ivan Penava, u lipnju je s Ministarstvom uprave potpisao Sporazum o sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za isplatu novčane potpore. Tim sporazumom Grad je omogućio roditeljima podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu za opremu novorođenčeta putem interneta točnije preko aplikacije e-Novorođenče. Uvođenjem elektronskog zaprimanja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođenče roditelji više neće morati dolaziti osobno u Grad te predavati zahtjev i ostalu dokumentaciju već će sve to moći učiniti u matičnom uredu prilikom same prijave djeteta nakon čega će matični ured zahtjev proslijediti Gradu ili to mogu učiniti sami roditelji prijavom u sustav e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče.

Kad je u pitanju predškolski odgoj, Vukovar je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji gotovo uopće nema neupisane djece (nekolicina ih je na čekanju, ali i to samo u slučaju kad su roditelji nezaposleni pa su kod kuće). Grad je osnivač dvaju vrtića i to DV Vukovar 1 i DV Vukovar 2, a valja naglasiti da se u posljednje dvije do tri godine bilježi stalni porast broja upisane djece, naročito one jasličke dobi zbog čega su u prošloj pedagoškoj godini uvedene nove skupine u oba vrtića i zaposleni dodatni odgojitelji. Cijena vrtića za roditelje već cijelo desetljeće nije se mijenjala iako su troškovi sve veći; naime, grad kao osnivač preuzeo je teret izdataka na sebe. Ekonomska cijena vrtića iznosi 1.400,00 kuna od čega roditelji plaćaju 490,00, a Grad Vukovar 910,00 kuna.

U DV Vukovar 1 u novu pedagošku godinu upisano je 116 djece pa ih je  ukupno 592 u redovnom programu. Uz njih, još 30-ero djece  upisano je u obvezni program predškole koji predviđa obveznih 250 sati, a počinje od 01.10.2020. U DV Vukovar 2 nove pedagoške godine upisano je 43 djece, ukupno ih ima 174, a 7-ero djece upisan je u program predškole. U vrtićima je ove godine ukupno zaposleno šestero pomoćnih radnika odnosno asistenata. Grad Vukovar kontinuirano ulaže i u poboljšanje uvjeta rada vrtića pa je tako početkom godine otvorena centralna kuhinja u kojoj se spravljaju topli obroci za sve objekte na području grada Vukovara. Također, uspješno je proveden i projekt „Super je biti različit“ putem kojega su odgojiteljice educirane za rad s djecom s posebnim potrebama i potencijalno darovitom djecom.

S jednakom pažnjom Grad vodi računa i o školarcima pa je prošle školske godine darivao sve učenike osnovnih škola sa svojeg područja bilježnicama u iznosu nešto većem od 115 tisuća kuna te cvičkama i startasicama za koje je izdvojeno oko 172 tisuće kuna. Ove školske godine uz bilježnice s motivima Vukovara, cvičke i tenisice za koje su izdvojeni iznosi ponešto i veći (oko 200 tisuća kuna za svaku stavku), Grad je osigurao sufinanciranje prehrane u produženom boravku što će stajati dodatnih devedeset tisuća kuna. Osim toga, iz Proračuna je izdvojeno 700 tisuća kuna za refundaciju radnih bilježnica, a osobito lijepa novost je i 50 tisuća kuna za 24-satno osiguranje svim učenicima, a što su dosad plaćali roditelji. Veseli i činjenica da će svim učenicima kojima je to potrebno biti osiguran i pomoćnik u nastavi (većini preko udruga koje su se prijavile na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja, a ostalo će podmiriti Grad Vukovar).

Grad Vukovar osnivač je sedam osnovnih škola u koje je ove školske godine ukupno upisano 1807 učenika, što je nažalost manje u odnosu na prethodnu kad je bilo upisano 1825 učenika. Ipak, optimizam donosi činjenica da se posljednje dvije do tri godine u Vukovaru bilježi porast broja djece predškolske dobi te je za očekivati da će se negativni trend pada broja školske djece već u bliskoj budućnosti promijeniti.

S obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju predstojeća školska godina svakako će biti zahtjevnija od „redovnih“, ali u okvirima predvidljivog i mogućeg Grad je  u suradnji sa školama osigurao sve što je potrebno za siguran početak nove školske godine. Nabavljena su sva potrebna higijenska i dezinfekcijska sredstva, osigurano preko 2.500 platnenih maski za učenike viših razreda kao i za one nastavnike koji su po uputama dužni nositi maske (u što je uloženo otprilike 25.000 kn), a pritom je, sukladno uputama nadležnih, organizirano više skupina produženog boravka. To iziskuje dodatna financijska sredstva osnivača jer je potrebno zaposliti nove učitelje, ali i uložiti  dodatna financijska sredstva u adaptaciju prostora za boravak. Tako je u adaptaciju produženog boravka u OŠ Antuna Bauera uloženo preko 150.000 kuna, a isto će se napraviti i u OŠ Blage Zadre. Umjesto dosadašnjih pet bit će devet učitelja i skupina produženog boravka, što je potrebno kako ne bi došlo do miješanja učenika različitih razrednih odjela. Produženi boravak započinje od 14. rujna, a Grad Vukovar kao osnivač zatražio je od nadležnog ministarstva i skraćenje nastavnog sata na 40 minuta, ali samo u onim školama koje rade u dvije smjene te im je potrebno više vremena za dezinfekciju i čišćenje.

Značajna vijest za Vukovar jest i da je CARNET kao jednu od samo deset lokacija odabrao OŠ Dragutina Tadijanovića za uspostavu Regionalnog obrazovnog centra,  pri čemu će opremanje moderne učionice preuzeti sam CARNET, a troškove voditelja Centra preuzet će Grad.

Grad Vukovar nastavlja i s investicijskim ulaganjima u škole jer je prije preuzimanja osnivačkih prava u osnovne škole u Vukovaru ulagano malo ili nimalo. Tako je primjerice ove godine već utrošeno oko 1.000.000 kuna od čega ponajviše u OŠ Blage Zadre za koju je procijenjeno da je prioritet s obzirom na dugogodišnju zapuštenost i probleme, što se naročito odnosi na sanitarne čvorove, sustav odvodnje, igrališta i dr. Istovremeno se ulaže i u druge škole te je u tom pogledu važna  suradnja ravnatelja i osnivača. Glavni cilj svakako je osigurati jednosmjensku nastavu u svim školama kako je predviđeno i u smjernicama Ministarstva.

Prošle školske odnosno akademske godine Grad Vukovar stipendirao je 20 učenika deficitarnih zanimanja u što se ubrajaju medicinska sestra/medicinski tehničar i zdravstveno-laboratorijski tehničar/tehničarka te je u te svrhe isplaćeno 80 tisuća kuna. Što se studenata tiče stipendirano ih je 138, od toga 61 student deficitarnih zvanja (medicine, pedagogije, edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada, psihologije, građevinarstva, elektrotehnike, računarstva, informatike, veterinarske medicine, strojarstva, farmacije, dentalne medicine, matematike, fizike, kemije, biologije, engleskog jezika-anglistike i njemačkog jezika-germanistike) te je isplaćeno 610.000,00 kn. Od toga 34 studenta viših godina studija ostalih zvanja stipendirana su sredstvima sponzora (iznosi od 10.000,00, 8.500,00 kn i 8.000.00 kn) te je isplaćeno 276.500,00 kn, a za 43 studenta ostalih zvanja (iznos od 5.000,00 kn) isplaćeno je 215.000,00 kn. Sveukupno za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.isplaćeno je 1.181.500,00 kn, a za  školsku/akademsku godinu 2020./2021. planirano je 1.600.000,00 kn proračunskih sredstava Grada Vukovara i 500.000,00 kn sponzorskih sredstava.

Za srednjoškolce se podmiruje i gradski autobusni prijevoz pa je u 2019. Grad izdvojio iznos od 807.273,79 kuna, a za međugradski, koji se također financira, osigurano je 88.447,79 kuna. U 2020. godini u te svrhe planirano je 750.000 odnosno 80.000,00 kuna.

Grad Vukovar prvi je grad u Hrvatskoj koji sufinancira račune za vodu, struju, grijanje i odvoz kućnoga otpada i to do 6.300 kuna godišnje po obitelji. Cilj je ove mjere zadržavanje mladih obitelji na području Vukovara te podrška u odgoju više djece. Ovo je još jedna u nizu mjera kojima Grad Vukovar podržava osnivanje i zadržavanje mladih i višečlanih obitelji te u gradskoj upravi vjeruju kako će se uvođenjem prava naknade za troškove stanovanja olakšati financijska situacija navedenim obiteljima i smanjiti troškovi za osnovne životne potrebe. Mjera je pozitivne prirode te se njome nastoji olakšati život mladim obiteljima koje se nalaze u kritičnoj fazi kada imaju izrazito velike financijske potrebe, a tek započete profesionalne karijere. Za ovu se mjeru u gradskome proračunu osigurava milijun kuna. Korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja kućanstvima s troje ili više djece do 16 godina starosti smatraju se kućanstva u kojima podnositelj zahtjeva (roditelj/skrbnik) i djeca do 16 godina starosti imaju prebivalište na području grada Vukovara te kućanstva koja ostvaruju prihod veći od osnovice na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade koju odlukom određuje Vlada RH sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Ova je mjera na snagu stupila 2018. godine te ju je te godine koristilo 115 vukovarskih obitelji. 2019. godine mjeru je koristilo 130 obitelji, a 2020. godine 150 obitelji. Na temelju toga porasta i činjenice kako je mjera na raspolaganju obiteljima s troje djece ispod 16 godina (što znači da se pravo gubi kada jedno dijete pređe prag godina) u Gradu zaključuju kako je mjera dobro osmišljena i donosi rezultate. (V.H.)