Loris Peršurić

Poreč-Parenzo

Loris Peršurić, mag. ing. aedif., rođen je 3. ožujka 1980. godine u Poreču.

Nakon završene opće gimnazije u Poreču, diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Rijeci, a nakon dvije godine polaže stručni ispit i postaje ovlašteni diplomirani inženjer građevine i ujedno član Hrvatske komore inženjera građevine.

Nakon završenog fakulteta vraća se u Poreč i zapošljava se u struci u jednoj građevinskoj firmi u Poreču na poslovima šefa gradilišta. Godine 2008., zapošljava se u poduzeću Parentium d.o.o. na mjesto stručnog suradnika i vrši poslove stručnog građevinskog nadzora i stručnog konzultanta.

Na lokalnim izborima 2009. godine ulazi u Gradsko vijeće Grada Poreča – Parenzo, na lokalnim izborima 2013. godine izabran je za zamjenika gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo, dok je na dužnost gradonačelnika Poreča izabran na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine. Obavlja poslove utvrđene Statutom Grada Poreča-Parenzo, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  Nositelj je izvršne vlasti, zastupa Grad i odgovoran je za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Otac je jednog djeteta, a član je Istarskog demokratskog sabora od 2005. godine.