Da se mladima neće baviti samo na deklarativnoj razini ove je godine pokazalo devet hrvatskih gradova koji su, da bi dobili certifikat „Grad za mlade“ morali proći vrlo ozbiljnu evaluaciju. Naime, na inicijativu Udruge gradova, a u suradnji s partnerskim organizacijama pokrenut je proces certificiranja hrvatskih gradova za politike usmjerene mladima. Namjera inicijative i dodjele Certifikata je odati zasluženo priznanje onim gradovima koji ulažu pojačani trud u osiguravanje kvalitetnijih uvjeta za život i razvoj svoje omladine, ali i potaknuti ostale jedinice lokalne samouprave da se u njih ugledaju. Pitali smo gradske uprave Karlovca, Koprivnice, Labina, Novske, Opatije, Rijeke, Šibenika, Varaždina i Zaboka što su dosad poduzimali i kakve planove imaju za mlade u narednom razdoblju..

Podsjetimo, certifikat „Grad za mlade“ dodijelilo je Povjerenstvo sastavljeno od devet članova koje čine predstavnici relevantnih organizacija i institucija koje se bave mladima odnosno Središnji državni ured za demografiju i mlade, Agencija za mobilnost i programe EU, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Mreža mladih Hrvatske, Savez društava Naša djeca i spomenuta Udruga gradova.

Na temelju analize postojećih modela certificiranja u Europi, određeno je osam tematskih područja (participacija, demografski poticaji i mjere, zapošljavanje, mobilnost, zdravlje i sport, rad s mladima i kultura, obrazovanje i informiranje) kao i 71 kriterij koji je bilo potrebno zadovoljiti u odgovarajućoj mjeri, ovisno o veličini grada prema broju stanovnika. Preciznije, grad do deset tisuća stanovnika morao je ispuniti 60 % kriterija, onaj veličine do 35 tisuća 70 %, a grad s više od 35 tisuća stanovnika 80 posto.

Osnovni preduvjeti za dobivanje Certifikata bili su da grad ima osnovan savjet mladih ili drugi institucionalni oblik zastupanja mladih u procesima donošenja odluka, usvajanje Europske povelje o lokalnom radu s mladima u sklopu projekta Europe Goes Local te imenovanog koordinatora prijave za dobivanje Certifikata. Uz to, gradovi su mogli dodati i mjere koje nisu na inicijalnom popisu kriterija kako bi se poticala inovativnost i kreativnost u području politika za mlade.

Od 32 prijavljena grada samo ih je devet bilo uspješno pa su tako certifikat odnosno titulu Grada za mlade u razdoblju od 2021. do 2024. godine ponijeli Karlovac, Koprivnica, Labin, Novska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Varaždin i Zabok. Uz samo priznanje, gradovi su dobili i prigodnu zastavu koju mogu izvjesiti pred zgradom gradske uprave, a u svakom od njih izradit će se i mural s lokalnim motivima i elementima Certifikata.

Otvaranje novog poziva planira se ponavljati jednom godišnje, a prvi sljedeći put već u siječnju 2022. godine. Trajanje certifikata je tri godine, a po isteku se gradovi nositelji mogu prijaviti za proces recertificiranja pri čemu je važno da barem zadrže prethodno zadovoljene kriterije. Tijekom selekcijskog postupka utvrđene su dobre prakse prijavljenih gradova, a oni kandidati koji nisu dobili Certifikat dobili su komentare evaluatora odnosno Povjerenstva kako bi mogli nastaviti razvijati postojeće programe i kreirati kvalitetniju lokalnu politiku namijenjenu mladima. 

Ovaj projekt prvi je takve vrste u Hrvatskoj, a cilj mu je osvijestiti važnost stvaranja poticajnog okruženja za mlade kao i ulaganja u njih i njihovu budućnost. Specifičnost hrvatskog modela je u tome što od samih gradova zahtijevaju vrlo konkretne mjere kojima će pomoći mladima te se očekuje postojanje centra za mlade kao i lokalnog programa stambenog zbrinjavanja namijenjenog mladima, stipendije za deficitarna zanimanja, financiranja odnosno sufinanciranja različitih obrazovnih programa i sl., a potpisivanjem europske Povelje o lokalnom radu s mladima stvorena je poveznica s projektom Europe goes local zbog čega su se za hrvatski model zainteresirale i zemlje poput Slovenije i Francuske.

Karlovac: Mladi će se poticati da krenu putem privatnih, kreativnih inicijativa

Svi projekti koje Grad Karlovac provodi sam ili u suradnji s nizom udruga, a povezani su s poboljšanjem uvjeta života i rada mladih, valorizirani su kod donošenja ove odluke. Kako pojašnjavaju iz karlovačke gradske uprave, to se odnosi na brojne  edukacije, školovanja, traženja posla za mlade, potpore koje Grad daje za mlade poduzetnike ili poljoprivrednike, a tu je i posebna lista za dodjelu gradskih stanova namijenjenih mladima, kao i obnovljeni vrtići i izgrađen novi na ruralnom području te niz drugih projekata. Naravno, dobivanju Certifikata doprinijeli su i svi ostali konkretni programi koji se već godinama provode.

Gradonačelnik Damir Mandić smatra da je Certifikat potvrda dobrog rada, ali i poticaj za daljnje napredovanje:

„To što smo uspjeli ispuniti svih osam postavljenih kriterija potvrđuje da smo s programima za mlade koje provodimo u Karlovcu pogodili bit. Ovaj certifikat traje tri godine, tada opet ide evaluacija i jako je bitno da po kriterijima moramo imati više bodova nego što smo ih imali sada. Dakle, sve one programe koji nisu bili najbolji odnosno koje možemo razvijati, moramo dignuti na višu razinu. Osobno, posebno mi je drago i važno da nam je od svih kriterija kao najboljim primjerom dobre prakse istaknuta potpora u poduzetništvu, odnosno poljoprivredi gdje smo mlade označili  kao posebnu kategoriju. Držim da je to jedna dodana vrijednost i ako ćemo gledati ovaj certifikat u nekom širem društvenom kontekstu onda bi nas on trebao potaknuti da generalno razvijamo svijest o poduzetništvu mladih ljudi, odnosno da ih hrabrimo kako bi krenuli putem privatnih kreativnih inicijativa. Isto tako, posebna vrijednost ovog certifikata je ono što svi u Karlovcu znamo, a to je da imamo zaista kvalitetnu scenu civilnog društva“. 

Grad Karlovac osigurava financijsku podršku mjerama zapošljavanja mladih. Pritom se Mjera 1. odnosi  na Potporu za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika. Potpora može iznositi 70 % prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos pojedinačne potpore je do 20 tisuća kuna. Ukoliko se radi o mladom poduzetniku početniku (do navršenih 35 godina), potpora može iznositi 80 % prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos pojedinačne potpore može iznositi do 25 tisuća kuna. Mjera 2. tiče se Potpore za poljoprivredu i ruralni razvoj. Sve potpore za poljoprivredu i ruralni razvoj uvećavaju se za 20 posto ukoliko se radi o mladom poljoprivredniku (do 40 godina).

Od ostalih projekata i mjera tu je još Centar za mlade Grabrik pokrenut krajem 2007. godine te je u jednoj od najvećih gradskih četvrti uređen i opremljen prostor veličine 140 m2. Radovi na objektu započeli su u listopadu iste godine, a završili su krajem prosinca. Već koncem siječnja 2008. održana je prva edukacija za udruge na kojoj se okupilo više od 40 sudionika. Grad Karlovac vođenje Centra prepustio je udrugama koje se biraju na Natječaju za vođenje centra za mlade. Grad udrugama osigurava sredstva za plaće (voditelja centra i djelatnika zaduženog za rad na Info portalu za mlade) i podmirenje materijalnih troškova u ukupnom godišnjem iznosu od 155 tisuća kuna, kojima će se financirati rad djelatnika udruga te materijalni troškovi koji uključuju troškove režija poslovnog prostora, troškove godišnje premije osiguranja poslovnog prostora, potrošnog materijala, usluga i promocije Centra. Ugovor o vođenju Centra sklapa se na tri godine i potpisuje za svaku godinu zasebno, trenutno njime upravljaju u partnerstvu udruge Carpe Diem i Izvan fokusa. Centar za mlade u Grabriku okuplja udruge mladih i za mlade, Vijeće maturanata grada Karlovca, Savjet mladih grada Karlovca, inicijative mladih, ali i ostale udruge i pojedince koji tamo provode svoje aktivnosti. U Centru za mlade Grabrik nalazi se i Info centar za mlade kojeg vodi udruga Carpe Diem. Davanjem udrugama za mlade vođenje Centra, Grad Karlovac postavio je primjer dobre prakse u Hrvatskoj što, kako navode u karlovačkoj gradskoj upravi, dokazuje i s dosadašnjih više nego uspješnih 13 godina postojanja. Centar za mlade u Grabriku kao i Info centar za mlade mjere su svih karlovačkih Gradskih programa za mlade.

Nadalje, tu su i Mala scena te Urbani park Hrvatskog doma u Karlovcu kao gradski prostori namijenjeni radu i razvoju nezavisne kulture mladih, a temeljem javnog natječaja grad je upravljanje prepustio udrugama. Sredstvima osiguranim iz proračuna, Grad pokriva hladni pogon odnosno bazične režijske troškove i aktivno komunicira s Upraviteljem po svim pitanjima vezanim uz prostore (Scena i Urbani park). Predstavnik grada sudjeluje u radu Programskog vijeća koje je zaduženo za odabir, nadzor i provedbu programa na Maloj sceni i u Urbanom parku, ali nema pravo glasa i to je ono što je karlovački istaknulo od ostalih društveno-kulturnih centara. Odnos s udrugama kojima je prepušteno upravljanje temelji se na međusobnom povjerenju i otvorenoj komunikaciji. Kako napominju, model kojim se sada služe rezultat je dugogodišnjeg procesa konzultacija, radionica, sastanaka i pregovora između Grada i udruga. Ugovor o upravljanju potpisuju se  na tri godine za svaku godinu zasebno što je također rezultat zajedničkog iskustva, obzirom u Gradu Karlovcu smatraju kako udruge svoj puni potencijal mogu iskazati samo ukoliko im se osiguravaju određeni uvjeti u kontinuitetu. Mala scena Hrvatskog doma u Karlovcu navodi se u istraživanju „Prakse i tendencije sudioničkog upravljanja u kulturi u RH“ koje je objavila Zaklada „Kultura nova“ 2018. godine gdje se, između sedam navedenih studija slučaja, spominje kao primjer dobre prakse.

„I dalje je to proces u koji implementiramo iskustveno, svaki novi Pravilnik koji regulira korištenje i međusobne odnose nadogradnja je prethodnog, izmjene se unose zato jer su nastale iz potrebe, a ne teorije kako bi nešto trebalo funkcionirati“ – pojašnjavaju iz Grada Karlovca.

Prvi saziv Savjeta mladih Grada Karlovca osnovan je 2008. godine, a četvrti saziv bio je među 10 najuspješnijih u Hrvatskoj što je između ostalog rezultiralo i povećanim brojem prijava na sljedećem Javnom pozivu za predlaganje članova. Savjet mladih postepeno je kroz godine postao prepoznat subjekt gradskih politika, ali također i na županijskoj i nacionalnoj razini. Od novog, 6. saziva, kažu iz Grada, očekuju aktivnu ulogu u promociji i provedbi gradskog programa za mlade, ali i nove ideje i smjernice kako bi odgovorili na aktualne probleme mladih u zajednici. Naglasak u njihovom radu bit će na tematikama stambenog osamostaljivanja i zapošljavanja mladih, budući su se ta područja kroz vrednovanje prijašnjih Gradskih programa pokazala kao „najlošije“ provedena.

Cilj područja Javnog poziva za inicijative je stvoriti uvjete za realizaciju ad hoc inicijativa mladih. Ad hoc inicijative su jednokratne podrške u cilju reagiranja na trenutne potrebe u gradu Karlovcu čiji su nositelji mladi volonteri u dobi od 15 do 30 godina starosti tj. neformalno udruživanje mladih koji žele javno djelovati radi rješavanja nekog konkretnog problema odnosno pitanja u lokalnoj zajednici. Javni poziv otvoren je do 31. 12. tekuće godine ili do potrošnje sredstava predviđenih u Proračunu. Pojedinačna inicijativa može se financirati maksimalnim iznosom od tri tisuće kuna. Tijekom dosadašnjih pet provedenih natječaja financirano je 20 inicijativa mladih od čega pet u protekloj godini unatoč činjenici da su zbog pandemije obustavljeni svi ostali natječaji za udruge.

Spomenimo i Zakladu Nikola Tesla koja je osnovana na prijedlog Grada Karlovca u svrhu poticanja izvrsnosti u obrazovanju, poticanja stvaralačkog i inovativnog znanstveno-istraživačkog rada za nove tehnologije djece i mladih do 30 godina s područja Grada Karlovca, ulaganja u znanstvene ideje i istraživače, potpore istraživačkim projektima mladih i darovitih, pomaganja i podržavanja razvoja darovitih pojedinaca koji u školskoj i studijskoj izobrazbi rade na istraživačkim projektima, potpore znanstvenim i tehnologijskim programima i projektima mladih, potpore za odlazak mladih iz osnovnih i srednjih škola na međunarodna natjecanja te pomoći doktorandima iznad 30 godina za njihova istraživanja, a čiji bi rezultati doprinijeli održivom i strateškom razvoju grada Karlovca i Republike Hrvatske. Uz primjenu novih metoda dobivenih istraživanjem u praksi kontinuirano se osiguravaju uvjeti za usvajanje kompetencija i vještina te stvaraju konkurentni stručnjaci na tržištu rada. Zaklada je namijenjena mladim darovitim učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, postdiplomantima i doktorandima koji imaju prebivalište na području Grada Karlovca.

Koprivnica: Izgradnjom nove škole uskoro do jednosmjenske nastave, u planu i izgradnja vrtića

Grad Koprivnica je, kako ističu u tamošnjoj gradskoj upravi, u svakodnevnom donošenju odluka i važnih politika prilično usmjerena na mlade što je prepoznato od relevantnih institucija te je Gradu dodijeljen i Certifikat. Riječ je prije svega o mjerama za mlade koje su se promatrale kroz kategorije demografskih politika, sporta, obrazovanja, zdravlja, mobilnosti, zapošljavanja, kulture i sl.

Članovi Savjeta mladih prisustvuju koprivničkim sjednicama Gradskog vijeća te im je dana mogućnost aktivnog sudjelovanja u pogledu postavljanja pitanja, kao i pružanja odgovora, vezano uz teme od interesa za ovu populaciju. Upravni odjeli Grada uvijek su, naglašavaju, dostupni za suradnju s mladima kroz Savjet mladih i putem neformalnih inicijativa mladih koje su dobrodošle. Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Grad Koprivnica na svojim mrežnim stranicama provodi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću što je također vid sudjelovanja u donošenju odluka kojeg mogu iskoristiti mladi.

Spomenimo kako je Koprivnica i jedan od gradova koji ima Dječje gradsko vijeće i dječjeg gradonačelnika koji također imaju priliku zastupati interese mladih. Kao potpisnik Europske povelje o lokalnom radu s mladima, Grad podržava volontiranje mladih i to kroz vođenje evidencije o volonterskim satima, dodjelu nagrade za najboljeg mladog volontera, dodjelu dodatnih bodova za gradske stipendije i sl.

Upravo se posebna briga o mladima vodi kroz obrazovnu politiku i to primarno kroz omogućavanje jednakih početnih mogućnosti za mlade (besplatne bilježnice i radne bilježnice za sve osnovce, subvencije za školsku prehranu, besplatno članstvo u gradskoj knjižnici i sl), a posebno se potiče rad potencijalno darovitih učenika te se naglašena briga vodi o učenicima s teškoćama u razvoju.

U Koprivnici svi redovni studenti ostvaruju pravo na stipendiju, a na raspolaganju su im i dodatne pogodnosti vezano uz željeznički prijevoz.

Kroz proračun se potiče  izgradnja i obnova dječjih igrališta, parkova, sportskih dvorana i sličnih javnih prostora prilagođenih djeci. Također, dodatni programi za obrazovanje mladih osiguravaju se kroz javne ustanove (knjižnice, muzeji, kazališta).

Jedna od mjera za mlade svakako je financijska naknada za novorođenče, subvencionirani smještaj u vrtiću i kod obrta za čuvanje djece kao i povoljnija zemljišta za mlade obitelji. Mladima je na raspolaganju i podrška u pokretanju vlastitog poslovanja i to kroz poticajne mjere grada te gradsko poduzeće Enter u kojem su im na raspolaganju prostor i sva potrebna oprema.

Kroz javne pozive i natječaje koje Grad raspisuje dostupna su sredstva za razvoj kulturnih događanja, umjetničko izražavanje i slično, a čiji su korisnici uglavnom upravo mladi. Provedba i osmišljavanje mjera za mlade planirana je, kažu, i dalje. Jedan od važnijih ciljeva je jednosmjenska nastava, koja će se djelomično realizirati  izgradnjom nove škole na Podolicama (izgradnja škole je u tijeku), a planirana je i izgradnja novog dječjeg vrtića.

Labin: Kreće puna nastava građanskog odgoja, pokreće se i inovativni dualni model stipendiranja učenika i studenata

„Dobivanje certifikata “Grad za mlade”, kao jedini grad u Istri i jedan od tek devet gradova u Hrvatskoj ove godine, samo je potvrda da smo svojim djelovanjem na tom polju krenuli u pravom smjeru. No, smatramo kako nas, kao lokalnu samoupravu, prave i konkretne aktivnosti usmjerene mladima tek očekuju u iduće četiri godine. Grad Labin u narednom je razdoblju stavio značajan fokus na demografske mjere, što svakako izravno uključuje mlade od osnovnoškolske dobi do granice zrelih godina, odnosno vremena kada zasnivaju svoje obitelji, odlučuju o svom stalnom prebivalištu i pokreću profesionalne karijere“ – rekli su nam iz nadležnog odjela Grada Labina.

Saznajemo tako da je gradska uprava od  1. lipnja ove godine udvostručila  naknade za novorođenčad, tako da sada svaka obitelj dobiva 3.000 kn za prvo, 4.000 kn za drugo, 5.000 kn za treće i po 1.000 kn više za svako iduće dijete. Početak iduće godine donosi dodatne beneficije za mlade roditelje pa će obiteljima koji imaju dvoje djece vrtićke dobi vrtić  postati besplatan za drugo dijete. Uz to, Grad osigurava besplatne učeničke marende, obroke u produženom boravku i nabavku školske opreme za svu djecu iz obitelji korisnika socijalnog programa, kao i obitelji slabijeg materijalnog statusa.

Od iduće školske godine, u obje osnovne škole čiji je osnivač Grad Labin, kreće puna nastava građanskog odgoja i obrazovanja, za 5. i 6. razrede, a u jednoj školi koja je sudjelovala u pilot projektu posljednje dvije godine, otvara se i program za 7. i 8. razrede. Kroz program Karijernog usmjeravanja, posljednje dvije godine prate se učenici završnih razreda osnovnih škola te se testovima interesa i radionicama profesionalnog usmjeravanja pomaže djeci i njihovim roditeljima u odabiru najbolje opcije za srednjoškolsko obrazovanje.

Ove godine Grad Labin, u suradnji s labinskim gospodarstvenicima, Udruženjem obrtnika i javnim ustanovama koje djeluju na lokalnom području, pokreće inovativan dualni model stipendiranja učenika i studenata, s udvostručenim iznosima stipendija i velikim naglaskom na lokalno deficitarna zanimanja, kako u realnom tako i u javnom sektoru. Cilj je pratiti stipendiste kroz svo vrijeme njihovog obrazovanja te, ističu, baš svakome ponuditi mogućnost zapošljavanja u svojoj struci na lokalnom području.

Nadalje, do kraja godine planiraju pokrenuti  izradu novog petogodišnjeg Lokalnog programa za mlade, u suradnji sa Savjetom mladih Grada Labina, učeničkim vijećima i organizacijama civilnog društva. Pritom će, kažu, naglasak staviti na kvalitetnije i prilagođeno informiranje mladih te veće sudjelovanje u odlučivanju o temama i mjerama koje se tiču njih samih. 

Novska: Gradit će se sportsko-rekreacijski i edukacijski centar, skate park, STEM laboratorij, Inkubator društvenih inovacija…

 

Tijekom prethodne četiri godine odnosno u razdoblju od 2017. do 2021. briga o djeci i mladima Gradu Novskoj bila je, ističu u gradskoj upravi, na prvom mjestu, a do kraja mandata realizirane su sve planirane aktivnosti na tom području.

Tako su višestruko povećane naknade za novorođeno dijete (s tisuću kuna, koliko je iznosila naknada za svako dijete, „skočilo“ se na 2,5 tisuće za prvo, 5 tisuća za drugo te 10 tisuća za treće i svako sljedeće dijete) koje se i dodatno namjeravaju povećati pa će iznositi 5 tisuća za prvo i 7,5 tisuća za drugo, a uz naknadu roditelji su dobili i „Paket za bebe“ s osnovnim potrepštinama u vrijednosti oko 1,2 tisuće kuna (dude, flašice, odjeća, pelene, igračke, dekica i sl..). U bliskoj budućnosti u planu je i  osiguranje dodatnih 8.400 kn dodatka na rodiljski dopust za svako treće i sljedeće dijete u obitelji.

Uvedeno je besplatno korištenje društvenih domova za potrebe proslave rođenja ili krštenja djeteta, uređena je nova lokacija vrtića u Pastoralnom centru župe bl. Alojzije Stepinca s tri nove odgojno-obrazovne skupine te izgrađena nova zgrada vrtića „Stribor“ na lokaciji Uklade s pet odgojno-obrazovnih skupina.

Iz novljanske gradske uprave potom navode i stvaranje pozitivnog okruženja za osnivanje Katoličke osnovne škole za potrebe koje je uređen gradski prostor, a pokrenut je i novi srednjoškolski program Tehničar za razvoj video-igara što je Novsku dodatno istaknulo među hrvatskim gradovima usmjerenima mlađoj populaciji budući je tek drugi grad (nakon Siska) koji nudi ovaj smjer. Zbog izuzetnog interesa, a o čemu smo više puta pisali, Grad je osigurao i smještaj za sve srednjoškolce budući ih puno dolazi iz drugih krajeva Hrvatske. Štoviše, pokrenut je  proces osnivanja učeničkog doma zbog čega je Grad kupio bivšu zgradu INA-naftaplina. Učenički dom bio bi u sastavu Srednje škole Novska.

U ovom kontekstu svakako je značajno spomenuti i kako je na listu nacionalnih strateških projekata dospio  projekt „Sisačko-moslavačka županija – Centar gaming industrije“ koji podrazumijeva pokretanje kampusa gaming industrije u Novskoj, namijenjenog potrebama budućeg Fakulteta, studentskog i učeničkog doma, Poduzetničkog inkubatora za eSport arenu s 4000 mjesta te Akceleratora gaming industrije. U planu je, naime, pokrenuti petogodišnji visokoobrazovni program s 50 studenata godišnje te srednjoškolski program i razrede s 24 učenika godišnje. Svi kapaciteti planirat će se na bazi od 400 osoba s osiguranim smještajem u domovima, u koncept je uključena još i  konferencijska dvorana, menza, sportska dvorana te sav drugi sadržaj za profesore odnosno prateću službu. Kampus će se graditi na površini od oko 8 hektara zemljišta kojeg je darovao grad Novska, ukupna vrijednost projekta je oko 374,5 milijuna kuna, a financirat će se iz EU izvora odnosno programa Next Generation EU.

U Novskoj je, što je i jedan od uvjeta dobivanja Certifikata, osnovan i Centar za mlade smješten u uređenom gradskom prostoru namijenjenom provođenju raznovrsnih aktivnosti, a u suradnji sa školama, Grad osigurava i dodjeljuje nagrade uspješnim učenicima te sufinancira produžen boravak u dvije novljanske osnovne škole.

Veliki iskorak u osnaživanju kapaciteta udruga mladih i za mlade ( AK Noga, Udruga mladih Novska i Odred izviđača „Zelena patrola“) postignut je uz potporu Razvojne agencije Grada Novske koja im izrađuje prijave projekata na natječaje za EU sredstva i pomaže pri njihovoj provedbi te educira članove za daljnji samostalni rad i razvoj udruga. Kroz te projekte uređeni su ili se uređuju mnogi javni prostori na području Grada Novske i u prigradskim naseljima u kojima djeluju mladi, a pri provođenju je otvoreno oko 70 novih radnih mjesta tijekom proteklog mandata.

Spomenimo i kako u Novskoj svi studenti koji su upisali višu godinu studija imaju pravo na stipendiju, a za svakog studenta koji dolazi iz obitelji s troje i više djece iznosi stipendije povećani su s 560 na 800 kuna.

Grad je donio i Program za mlade kao i Strategiju o pravima i interesima djece na području Grada Novske. Što se tiče trenutnog fokusa u vezi sadržaja i mladih općenito kao i planova u naredne četiri godine, iz uprave kažu kako će zadržati sve mjere iz prethodnog mandata te uvesti nove sadržaje kojima bi se dodatno aktivirao angažman mladih u zajednici.

U planu je izgradnja sportsko-rekreacijskog i edukacijskog centra na prostoru sadašnjeg igrališta NK „Libertas“ pa će se tako izgraditi nove tribine i svlačionice, opremiti teretana i drugi prostori za rekreaciju kao i urediti novi poslovni prostori za Zajednicu sportskih udruga Grada Novske. Za mlade koji vole izazovnije sportove namjerava se izgraditi skate park, a u tijeku je i EU projekt kojim će se potkrovlje Doma hrvatskih branitelja preurediti u STEM laboratorij i Inkubator društvenih inovacija. Namjena tog prostora je da bude dom mladih koji će u njemu učiti kako stvoriti i producirati multimedijske sadržaje te razvijati svoja znanja u matematici i fizici, a uza nj je planirana i izgradnja znanstvenog parka.

Pojačana briga vodit će se i po pitanju zdravlja mladih pa će se opremiti i modernizirati novljanska ginekološka ordinacija, a planiraju se uvesti i zdravstvene stipendije u suradnji s Domom zdravlja Kutina, kojima bi se osiguravao liječnički kadar u Doma zdravlja odnosno Ispostavi Novska.

Na koncu, u planovima novljanske gradske uprave, svakako treba navesti i namjeru pretvaranja Područne škole Bročice, koja trenutno ima četiri niža razreda, u osnovnu školu s osam razreda, izgradnju Centra za cjeloživotno obrazovanje koje će provoditi Pučko otvoreno učilište  te, naravno, daljnji rad s udrugama mladih i za mlade pri pisanju i provođenju EU projekata.

Opatija: Jedan od važnijih budućih projekata bit će društveno poticana stanogradnja na Tošini za mlade obitelji ili pojedince

 

„Kada govorimo o mladima treba voditi računa da je to vrlo heterogena skupina od 15 do 30 godina starosti, čije se potrebe značajno razlikuju. Sve ono što Grad Opatija nudi u okviru pronatalitetne politike, po čemu smo među top gradovima u RH, odnosi se i na ovu populaciju. To se odnosi na naknade za novorođenu djecu, vrtićance, školarce, srednjoškolce, studente, poticaje za zapošljavanje, stipendije, brigu za mlade osobe s invaliditetom, sufinanciranje rada udruga..“ – kažu iz opatijske gradske uprave.

Na pitanje što im je trenutno u fokusu kad se radi o sadržaju za mlade kažu kako se sve navedeno provodi kontinuirano, a jedan od značajnih projekata, koji je usmjeren i na mlade do 30 godina starosti, jest započeti projekt društveno poticane stanogradnje na opatijskoj Tošini. Riječ je o stanovima koji će biti namijenjeni kupnji ili najmu pod povoljnim uvjetima za mlade obitelji ili pojedince.

Što se tiče budućih planova za mlade, poručuju kako se dostignuta visoka razina u svim društvenim djelatnostima, a naročito u dijelu koji se odnosi na mlade sigurno neće smanjivati. Od budućeg novog saziva Savjeta mladih očekuju da na najbolji mogući način zastupaju mlade Opatijce odnosno da preko svojih predstavnika sudjeluju u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade te se aktivno uključe u javni život grada. Kao i do sada, naglašavaju, svaki prijedlog pažljivo će razmotriti te djelovati u skladu s mogućnostima i ovlastima.

Rijeka: Mladi su suočeni s brojnim izazovima, a uloga Grada mijenjat će se i prilagođavati njihovim potrebama

 Djelovanje Grada Rijeke temelji se na razvijanju prostora suradnje u području koje se tiče mladih, a u kojem su oni ravnopravni sugovornici. Grad Rijeka već niz godina prati potrebe i interese mladih i to na način da aktivno surađuje s relevantnim udrugama te ih kroz javne rasprave i savjetovanje aktivno  uključuje u izradu Programa za mlade, krovnog strateškog srednjoročnog dokumenta koji definira četverogodišnji smjer razvoja Grada za mlade. Program za mlade 2018.-2022. ima pripadajući proračun i nije, kako kažu, sam sebi svrha nego ga vjerodostojno prati godišnji Akcijski plan provedbe, a putem Akcijskog izvješća rezimiraju se provedene aktivnosti što je dostupno i na službenim stranicama Grada Rijeke.

Rijeka je u svojoj kandidaturi istaknula oko stotinjak mjera koje potvrđuju dosadašnju uspješnu provedbu politika usmjerenih na poboljšanje kvalitete života mladih, među kojima su provedba Programa za mlade, Građanskog odgoja i obrazovanja u osnovnim školama Grada Rijeke, stipendiranje mladih, programi za mlade poduzetnike, programi kojima se mladima omogućava participiranje u donošenju odluka na razini Grada te brojni volonterski, kulturni, edukativni i sportski programi namijenjeni upravo mladima. Grad u procesu provedbe politika usmjerenih na jačanje kvalitete života mladih ima dugogodišnju i aktivnu suradnju s organizacijama civilnog društva i akademskom zajednicom odnosno sastavnicama Sveučilišta u Rijeci. Neki od primjera su partnerstva na EU projektima Promehs, TEFCE i SHEFCE te ovogodišnja suradnja na pokretanju studija logopedije, inače deficitarnog zanimanja u Rijeci i Logopedskog centra.

U riječkoj gradskoj upravi ističu i projektne suradnje sa susjednim općinama i gradovima usmjerene na mlade, poput one na projektu Stori po svoju te projekte podrške i uključivanja mladih realizirane u partnerstvu s udrugama poput LoCall for YOUth, Moje mjesto pod suncem ili Vjetar u leđa. Ističu kako se inovativan pristup radu s mladima ostvaruje kroz sudjelovanje u brojnim EU projektima, redovnim djelatnostima te kroz čitav niz događanja, konferencija, panel rasprava i slično u (su)organizaciji Grada, a s ciljem njihova informiranja i uključivanja.

Grad Rijeka dobio je titulu Grad za mlade jer je zadovoljio sve preduvjete i temeljne kriterije te je, prikazanim mjerama i programima, osvojio visokih 90,14 % bodova što je najbolji rezultat među četiri najveća hrvatska grada.

 „Proces prijave i evaluacije te u konačnici samo dobivanje Certifikata koncipirano je i provedeno tako da odražava učinjene konkretne korake u kreiranju i implementiranju lokalnih politika za mlade, a ne samo načelnu podršku u unaprjeđenju statusa mladih. Naime, važno je reći kako je Certifikat potvrda dosadašnjem dobrom smjeru, no isto tako i podloga za unapređenje mjera i aktivnosti koje su trenutno dostupne mladima u našem gradu. U svijetu koji se ubrzano mijenja  i svakim danom postaje sve povezaniji, mladi su suočeni s novim izazovima poput globalizacije, konkurentnosti, multikulturnih društava, ekonomskih kriza, novim zahtjevima na tržištu rada te s nedostatnim alatima i mehanizmima za nošenje s tim izazovima pa će se i uloga Grada u tom smislu mijenjati i prilagođavati potrebama mladih ljudi. Grad će i dalje razvijati partnerski odnos s mladima na način da informira i motivira mlade na uključivanje u sve teme koje su relevantne za njih, uzima u obzir njihovo mišljenje i osigurava sustavan i siguran prostor za raspravu o relevantnim temama“ – saznajemo od riječke gradske uprave.

Šibenik: Od sljedeće školske godine u sedam škola uvest će se produženi boravak, grade se novi vrtić i studentski dom, a planira se i gradnja Centra za mlade

 „Gradska uprava Grada Šibenika već osam godina sustavno radi na unapređenju razine kvalitete života svih žitelja našeg grada i pripadajućih okolnih mjesta s fokusom na mlade kao nositelje rasta i razvoja, odnosno, općenito one koji su garancija naše budućnosti. U kontekstu dobivanja certifikata Grad za mlade, pojam „mladi“ promatra se u njegovom širem smislu, odnosno to nisu samo osobe određene životne dobi već se tu radi i o mladim roditeljima, tj obiteljima s djecom predškolske i školske dobi, studentima, novim poduzetnicima, mladim poljoprivrednicima i sl. Grad Šibenik  je prije svega trebao zadovoljiti osnovne preduvjete, odnosno, potpisati Europsku povelju o lokalnom radu s mladima te oformiti Savjet mladih Grada Šibenika kao institucionalni oblik zastupanja i predstavljanja mladih u procesima donošenja javnih politika i odluka. Prvi saziv istog je osnovan još 2014. godine“ – kažu nam iz šibenskog gradskog poglavarstva.

Unutar ranije spomenutih osam tematskih cjelina trebalo je odgovoriti i ispuniti mnoštvo raznih konkretnih kriterija. Kao baza svega ističu se razni demografski poticaji i sustavno ulaganje u (pred)školski odgoj i pripadajuću infrastrukturu. Sustavno se ulaže u obnovu i modernizaciju vrtićkih objekata, a trenutno se gradi novi vrtić u gradskoj četvrti Crnica vrijedan 18 milijuna kuna. U odnosu na 2013. godinu, ulaganja u predškolski odgoj povećana su za čak 62 posto. Uz to, sufinancira se rad privatnih i vjerskih vrtića, a cijena predškolske usluge za roditelje nije se povećavala još od 2012. godine. U predškolskim ustanovama dugi niz godina organiziran je cjelodnevni boravak, što uvelike olakšava život mladim obiteljima u kojima su oba roditelja zaposlena.

Na ovo se nadograđuju svi projekti za osnovne škole Grada Šibenika, poput sukcesivnog ulaganja u energetsku obnovu objekata te gradnju dječjih i sportskih igrališta. Kruna svega je planirana gradnja nove sportske dvorane za OŠ Brodarica, a projekt uključuje i dogradnju same škole. Kako bi se maksimalno olakšao život zaposlenim roditeljima, od školske godine 2021./2022. u čak sedam od devet osnovnih škola provodit će se program produženog boravka za koji su planirana sredstva u proračunu. Pri tome se naglašava da će trošak odgojno-obrazovnog osoblja isključivo snositi Grad, dok će roditelji sudjelovati samo u pokrivanju troška prehrane. To je jedan od rijetkih primjera u Hrvatskoj.

Nadalje, Grad Šibenik godinama sustavno ulaže u visokoškolsko obrazovanje pa je tako u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu organiziran dislocirani sveučilišni studij obnovljivih izvora energije u Šibeniku. Obzirom da takav način izvođenja nastave podrazumijeva dodatne troškove, Grad Šibenik je u ovoj akademskoj godini izdvojio čak 2,2 milijuna kuna iz proračuna kako bi sustav funkcionirao. Također, trenutno je u fazi izgradnje novi Studentski dom i studentski centar Palacin, čime će se uvjeti studiranja u Šibeniku značajno podignuti.

Nakon formalnog završetka obrazovanja, u Šibeniku budući mladi poduzetnici imaju niz mogućnosti kako bi što lakše zakoračili u svijet businessa pa tako u samom centru grada djeluje Urbani inkubator, odnosno, u četvrti Mandalina Centar novih tehnologija Trokut. To su dva potpuno opremljena i moderna prostora za sastanke, rad i suradnju u kojima mladi poduzetnici prvo mogu potražiti savjet stručnjaka, zatim proći kroz neku od dodatnih edukacija, više ili manje strukturiranih, da bi u konačnici tu i pronašli uredski prostor opremljen najsuvremenijim tehnologijama potrebnim za uspjeh na današnjem jako kompetitivnom i dinamičnom tržištu.

Kao jedan od glavnih problema mladih obitelji u Republici Hrvatskoj, pa tako i u Šibeniku, ističe se pitanje stambenog zbrinjavanja. Potvrda tome je i činjenica da mladi Hrvati najdulje od svih unutar EU ostaju živjeti u obiteljskom domu. U Gradu Šibeniku ta se problematika također rješava sustavno, bilo da se radi o poticanju privatnih investitora kojima se olakšavaju i ubrzavaju procedure dobivanja potrebnih dozvola, osigurava osnovna komunalna infrastruktura i sl. ili javno-privatnim partnerstvom s APN-gradnjom POS stanova. Trenutno je u izgradnji novih 127 stanova na predjelu Bioci, dok je već do sada u dvije faze izgrađeno 247 stambenih jedinica.

Slobodno vrijeme mladi u Šibeniku mogu provoditi uživajući u nizu sportskih, kulturnih i inih sadržaja i manifestacija. Grad Šibenik isprofilirao se kao grad dobre zabave i festivala, ali i sporta te uspješnih mladih sportaša. Njima na raspolaganju stoje novoobnovljene sportske dvorane Baldekin i Miminac, novi sportski centar u Ražinama, dok je gradski bazen u Crnici odnedavno potpuno opremljen i prilagođen za korištenje osobama s invaliditetom.

Rad šibenske gradske uprave usmjeren je i na jačanje neprofitnog sektora pa ne čudi što je suradnja s udrugama mladih na zavidnoj razini. Među njima se posebno ističe suradnja s Udrugom Mladi u EU s kojom je Grad Šibenik proveo ili provodi cijeli niz projekata financiranih iz EU fondova, poput ESF-a. Za potrebe nesmetanog funkcioniranja cijelog niza aktivnih udruga, Grad Šibenik je na korištenje bez naknade ustupio narančastu zgradu na području bivše tvornice TEF, tzv. NARU, koja je postala hub i dnevni boravak za aktivne mlade stanovnike grada.

U budućnosti se za djelovanje udruga i mladih planira i gradnja Centra za mlade što obuhvaća prenamjenu prostora bivše vojarne Bribirskih knezova, gdje bi bio smješten društveno-sportski sadržaj koji bi uključivao koncertnu kao i sportsku dvoranu, prostor za radionice i skate part. Centar za mlade uklapa se u strateško opredjeljenje Grada Šibenika koji razvija prostor za visoko obrazovanje i mlade. Projekt je izrađen i u fazi je prijave na adekvatni natječaj za financiranje sredstvima iz EU fondova.

Varaždin: Priprema se novi Gradski program za mlade, a sredstva namijenjena njihovim potrebama i razvoju iz godine u godinu se povećavaju

U Gradu Varaždinu ističu kako njeguju suradnički odnos s mladima te su njihove ideje uvijek dobrodošle, a mladi imaju sve veću participaciju u donošenju odluka. Posebno naglašavaju varaždinski P4 Centar za mlade i nezavisnu kulturu kojim upravlja Grad Varaždin zajedno s Udrugom mladih V.U.K. U prostoru P4 Centra za mlade koji se Udruzi daje besplatno na korištenje i provođenje programa, djeluje Info centar za mlade i Klub za mlade, razvijaju se i odvijaju razni inovativni i zanimljivi programi koji su im potrebni; od radionica, seminara, koncerata i ostalog.

Za mlade i programe za mlade, Grad Varaždin iz godine u godinu povećava iznos sredstava koja se izdvajaju u tu svrhu te se sluša i uvažava njihov glas, ideje i potrebe. Važna je i uloga Savjeta mladih Grada Varaždina koji trenutno priprema novi Gradski program za mlade Grada Varaždina (strategiju) za sljedećih nekoliko godina.

Grad dodjeljuje stipendije za deficitarna zanimanja te stipendira učenike i studente koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima, financira ili sufinancira troškove javnog ili drugog prijevoza mladima od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije, daje potpore učenicima za odlaske na natjecanja i smotre. Uz to, provode se aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda i sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima, a svake godine u lipnju najuspješnijim osnovnoškolcima uručuju se prigodne nagrade.

Nadalje, kontinuirano se sufinanciraju i programi odnosno projekti udruga mladih i za mlade te potiču provedbe programa i projekata organizacija civilnog društva koji su usmjereni na razvoj kompetencija mladih za tržište rada.

„Važna nam je i sportska infrastruktura za mlade pa se tako u Varaždinu ulaže u obnovu i uređenje sportskih odnosno košarkaških igrališta, izgrađen je i Park za mlade. Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina dodjeljuje stipendije za vrhunske i perspektivne mlade sportaše“ – kažu iz Grada Varaždina.

Projekt jednosmjenske nastave u svim osnovnim školama Grada Varaždina bio je prvi u Republici Hrvatskoj, a počeo se provoditi od 1. rujna školske godine 2008./2009. te ga Varaždin i danas uspješno realizira.

U cilju zadržavanja mladih obitelji na području Grada Varaždina te poticanja gradnje obiteljskih kuća investitori ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u II. zoni u visini 20% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa, u III. zoni 30% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa, a u IV. zoni 40% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Vrijedi naglasiti kako je ovih dana Varaždin privukao pažnju medija kao prvi hrvatski grad koji će financirati nabavku higijenskih uložaka učenicama osnovnih škola, a koje dolaze iz obitelji slabijeg imovinskog statusa. Inicijativu koja je dovela do ove Odluke gradskih vlasti pokrenuo je 22-godišnji gradski vijećnik, Lovro Lukavečki na sjednici Gradskog vijeća, podnijevši amandman na proračun.

Najzad, Grad Varaždin podržava i zabavne aktivnosti, pružajući podršku u organizaciji koncerata, festivala i ostalih sadržaja za mlade.

Zabok: Projektom reGENERATOR mladi će dobiti veliki kompleks za provođenje kulturnih, glazbenih i drugih događanja

Grad Zabok godinama slovi kao sredina koja mnogo pažnje posvećuje sadržajima za mlade. Osim što su na području grada tri srednje škole, brojni sportski klubovi te ostali sadržaji za provođenje slobodnog vremena, Grad zabok provodio je i Lokalni program za mlade kojem je cilj veća uključenost mladih u društvene procese i procese odlučivanja. U sklopu programa bile su provedene brojne radionice i događanja u kojima su mladi Zabočani aktivno sudjelovali

„Nastojimo konstantno organizirati događanja za mlade, ali i događanja u kojima su mladi aktivni dionici. Naša Gradska galerija Zabok mjesto je gdje se redovito događaju brojna glazbena i kulturna događanja povezana s mladima, a tu su i brojna događanja koja organiziraju naše srednje škole. Uvijek nastojimo saslušati mlade i odgovoriti na njihove zahtjeve najbolje što možemo“ –  pojašnjavaju iz zabočke gradske uprave.

Navode kako će njihov urbani centar kulture reGENERATOR zasigurno biti još jedan veliki dio mozaika u ponudi sadržaja namijenjenog mladima. Riječ je o projektu gdje će postrojenje stare tvornice postati veliki kompleks posvećen organizaciji kulturnih, glazbenih i drugih događanja, a koji je u velikoj mjeri sufinanciran iz fondova EU te bi trebao biti gotov tijekom naredne godine. Osim koncerata i događanja koje su na redu i ovog ljeta, tu su i aktivnosti Savjeta mladih; pripremaju snimanje filma o ljetnim događanjima u gradu kao i organizaciju brojnih tribina na otvorenom.

Osim što se nadaju dovršetku spomenutog projekta, u zabočkoj gradskoj upravi vesele se i novim aktivnostima Savjeta mladih i svojih škola te osmišljavaju nove projekte kojima će cilj biti poticanje mladih na angažman i kvalitetno provođenje vremena. (Vedrana Humski)