Uz povećanje naknada za bebe, besplatne vrtiće i udžbenike, prijevoz i stipendije, jedna od jakih pronatalitetnih mjera i mjera kojima Grad Belišće želi zadržati mlade jest i rješavanje stambenog pitanja zbog čega su pokrenuli svoj POS program po kojemu mlade obitelji stan mogu kupiti za 700-800 eura po kvadratu. Početak gradnje prve zgrade sa 24 stana predviđa se u rujnu ove godine, a gradonačelnik Burić očekuje da će se vrlo brzo početi raditi i na projektu još nekoliko drugih zgrada

Iako je i dosad bio grad s jednom od najnižih cijena vrtića i jednim od najviših iznosa naknada za bebe, Grad Belišće u proračunu za ovu godinu drastično je povećao izdvajanja za ove dvije pa je naknade za bebe povećao sa 4.000 na 5.000 kuna, a odlučili su i uvesti besplatne vrtiće za svu djecu s područja grada i tako postali jedan od tek četiri grada u zemlji u kojima roditelji nemaju financijskih briga oko vrtića. No, osim po jakim pronatalitetnim mjerama, Grad Belišće već godinama se ističe i kao jedan od efikasnijih i agilnijih gradova po broju realiziranih projekata, pa su tako u proteklih pet godina preko EU projekata povukli čak osam godišnjih proračuna. O svemu što je napravljeno i što se planira u ovoj godini razgovarali smo sa gradonačelnikom Dinkom Burićem.

G. Burić, u Proračunu za ovu godinu povećali ste izdvajanja i naknade za bebe, ali i kao četvrti grad u Hrvatskoj osigurali besplatan vrtić za svu djecu s područja grada. Zanimljivo je da ste prvo donijeli odluku o smanjivanju cijene vrtića, a onda vrlo brzo i o potpunom oslobađanju roditelja od plaćanja. Što je dovelo do ove odluke i što ona znači za proračun, koliko ćete sada izdvajati za vrtiće i za naknade za bebe?

-Prva odluka o smanjenju udjela roditelja u plaćanju ekonomske cijene vrtića s ranijih 30% na novih 20%, na račun povećanja udjela Grada s dotadašnjih 70% na novih 80%, temeljila se na činjenici završetka radova povećanja energetske učinkovitosti dječjeg vrtića i očekivanim uštedama u plaćanju budućih režijskih troškova i troškova održavanja te na dotadašnjem uvidu u bitno povećana prihodovna sredstva gradskog proračuna s osnove pripadajućeg poreza na dohodak. U tom trenutku smo još uvijek oprezno pristupili rasterećenju roditelja u plaćanju dječjeg vrtića želeći ispratiti kretanja punjenja gradskog proračuna do kraja proračunske godine. Završetkom 2018. godine, analizirajući i prihodovnu i rashodovnu stranu, postali smo svjesni kako smo kao grad došli u mogućnost osigurati i potpuno oslobađanje roditelja od obveze plaćanja dječjeg vrtića, tj. osigurati svoj djeci s područja grada Belišća besplatan vrtić. Za proračun grada Belišća to znači povećanje izdvajanja sredstava za dječji vrtić u Belišću i Gatu s dotadašnjih oko 2,9 milijuna kuna na sada planiranih 3,75 milijuna kuna. U to su uračunata i sredstva za povećanje plaća djelatnicama i djelatnicima Dječjeg vrtića Maslačak Belišće za 10%.

Vezano uz odluku o povećanju jednokratnih potpora za svako novorođeno dijete s područja grada Belišća tu smo odluku donijeli već prilikom usvajanja prijedloga proračuna za 2019. godinu i povisili iznos naknade za svako novorođeno dijete s ranijih 4.000 kn na 5.000 kn za svako novorođeno dijete. Raduje nas činjenica da je u 2018. godini broj isplaćenih naknada za novorođenu djecu nakon puno godina prešao brojku od 100 novorođene djece, točnije isplaćeno je 408.000 kuna za 102 novorođene djece. U proračunu za 2019.g. predvidjeli smo povećanje te stavke za sada na 500.000 kn nadajući se i priželjkujući da tijekom godine dođemo u poziciju i za potrebu povećanja ovog iznosa jer bi to značilo da bi u ovoj godini broj novorođene djece na području grada Belišća tada bio još znatnije iznad stotinu novorođenih beba.

Kojim još mjerama potičete i pomažete mlade obitelji i osjete li se pozitivni efekti, kakva je demografska slika Belišća?

– U gradu Belišću postoje ukupno 22 tzv. ”socijalne mjere” među kojima su posebno važne i one kojima se potiču i pomažu mlade obitelji, kao i naši najmlađi i mladi sugrađani. Uz naknade za bebe i besplatne vrtiće tu je, tako, osiguravanje besplatnog međugradskog prijevoza za sve srednjoškolce s područja grada i subvencionirani prijevoz svih studenata s područja grada (koji plaćaju 350 kn mjesečnu kartu, a ostatak osigurava Grad) te besplatan međumjesni gradski prijevoz za sve učenike i srednjoškolce na području grada Belišća za što se iz gradskog proračuna izdvaja više od 360.000 kn godišnje. Također, Grad Belišće financira prijevoz djece s posebnim potrebama u godišnjem iznosu većem od 20.000 kn, sufinancira poludnevni boravak za djecu u ustanovi ”Klasje” u iznosu od 60.000 kn godišnje, zajedno s Osječko-baranjskom županijom sufinancira tzv. ”Mliječnu kuhinju” za sve osnovnoškolce u iznosu od 100.000 kuna godišnje te osigurava studentske stipendije za sve studente, ove godine njih 90 s područja grada Belišća. Ukinuli smo sve dosadašnje kriterije pa stipendije dobivaju svi redovni studenti, ali iznos ovisi o uspjehu studiranja, od 1.100 za najuspješnije, 700 za one s prosjekom iznad 3.00 i 400 kuna mjesečno za one ispod tog prosjeka. I ove godine, kao i prošli put prilikom promjene udžbenika u osnovnim školama, u gradskom proračunu osigurano je 800.000 kn za nabavu novih udžbenika za svu osnovnoškolsku djecu s područja grada Belišća.

Koliko ukupno izdvajate za sve te mjere na godišnjoj razini?

– U 2018. godini smo za ove 22 mjere izdvojili 5,75 milijuna kuna, a u 2019. godini za provođenje tih mjera planiramo 7,85 milijuna kuna. U ovogodišnjem proračunu to je povećanje od 2,1 milijun kuna (36,5%), a tih 7,85 milijuna kuna predstavlja 26,1 % vlastitih izvornih prihoda gradskog proračuna.

Jedna od jakih demografskih mjera zasigurno je i rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. U Belišću ste krenuli s gradnjom POS stanova. U kojoj je to fazi, koji je točno model i koliko obitelji će na ovaj način doći do stana?

– Negativni demografski trendovi posljednjih nekoliko godina, snažno izraženi diljem Republike Hrvatske, nisu mimoišli niti Belišće. U nizu mjera kojima želimo ne samo zaustaviti te negativne trendove već ih pretvoriti u pozitivne, jedna od izrazito važnih jest i rješavanje stambenog pitanja, kako mladih tako i svih obitelji kojima je to nužna potreba, putem izgradnje novih stanova, korištenjem mjera Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Nakon svih provedenih pripremnih radnji upravo smo pred potpisivanjem predugovora između APN-a i Grada Belišća o izgradnji prve zgrade tzv. ”POS stanova” u gradu Belišću, za prvih 24 stana. Ugovor se potpisuje 21. siječnja 2019. godine u Gradu Belišću, predviđeni početak radova, nakon ishođenja sve potrebne dokumentacije i provođenja javne nabave od strane APN-a, jest rujan ove godine, a dovršetak izgradnje i useljenje planira se do kraja 2020. godine.

Treba istaknuti kako se očekuje, zbog mjera koje, uz APN poduzima i Grad Belišće, cijena kvadratnog metra novoizgrađenih stanova između 700 i 800 eura po kvadratu (ovisno o rezultatima javne nabave), a bit će to i prve novoizgrađene višestambene zgrade u gradu Belišću nakon više od 35 godina. Duboko vjerujemo kako će vrlo brzo nakon početka izgradnje ove prve zgrade uslijediti i izgradnja i druge, a nadamo se i još nekoliko zgrada s novim stanovima na području grada Belišća.

Početak nove godine uvijek je vrijeme podvlačenja crte i rezimiranja napravljenog. Koliko ste Vi zadovoljni onim što ste napravili u Belišću u 2018. godini, jeste li ostvarili sve što ste planirali?

– Protekla 2018. godina je za Grad Belišće u mnogočemu posebna godina. Tu prije svega mislim na rekordno izvršenje gradskog proračuna koje po prvi puta u posljednjih 25 godina od ponovnog ustroja Belišća kao jedinice lokalne samouprave znatno prelazi ostvarenje veće od 60 milijuna kuna. K tome, prema sadašnjim pokazateljima, iako konačni obračun prihoda i rashoda slijedi vrlo brzo, ostvaren je i znatan višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu većem od 3 milijuna kuna. 2018. godinu karakteriziraju i brojni ugovoreni i realizirani projekti (kapitalne investicije), kako one financirane ili sufinancirane putem Fondova Europske unije, tako i one realizirane vlastitim proračunskim sredstvima i/ili sufinanciranjem resornih državnih ministarstava, agencija i institucija. Rezimirano, u prethodnoj godini u gradu Belišću je bilo pripremljeno za financiranje projekata sredstvima EU fondova njih ukupno 12 od čega je odobreno njih 9. Vrijednost tih 9 odobrenih projekata iznosi 38,2 milijuna kuna, pri čemu je udio sredstava EU fondova 29,67 milijuna kuna (77,67%), a udio Grada 8,53 milijuna kuna (22,33%). Uz to je, od ukupno pripremljenih 36, tzv. vlastitih projekata procijenjene vrijednosti 18,5 milijuna kuna, realizirano njih 29, ukupne vrijednosti 10,2 milijuna kuna. U svezi s gore navedenim treba istaknuti važnost, za mogućnost realizacije svih ovih projekata, izuzetno pozitivnog utjecaja porezne reforme Ministarstva financija i Vlade RH koje su dovele do bitnog povećanja prihoda jedinica lokalne samouprave u cijeloj RH pa tako i u Gradu Belišću kroz pripadajuća sredstva od poreza na dohodak.

Koje biste projekte i mjere istaknuli kao najznačajnije i zbog čega?

– Među svih gore navedenih 38 realiziranih projekata u 2018. godini, ne umanjujući važnost niti jednoga od njih, ipak treba posebno istaknuti projekt temeljite rekonstrukcije, nakon više od 30 godina, i povećanja energetske učinkovitosti zgrade Dječjeg vrtića Maslačak u Belišću, projekt vrijedan gotovo 7 milijuna kuna. Tu su potom projekt izgradnje 5 solarnih elektrana na zgradama u javnom vlasništvu Grada s električnom punionicom za automobile (vrijednost 3,16 milijuna kuna), projekt rekonstrukcije prometnica u jednoj od vrlo važnih ulica u samom mjestu Belišće ukupne vrijednosti više od 2 milijuna kuna, rekonstrukcija dvije ulice u najvećem prigradskom naselju Bistrincima (više od 3 milijuna kuna), elektrifikacija prilaznog puta i samog Svetišta sv. Ane u Bistrincima (više od 1,2 milijuna kuna) i brojni drugi.

Koji su planovi za 2019., što Vam je najvažniji cilj u ovoj godini?

– Za 2019. godinu, u kojoj grad Belišće slavi 135 godina postojanja, uz već odobrenih 8 projekata sufinanciranih sredstvima Fondova EU, a koji su u provedbi (vrijednost više od 112,5 milijuna kuna) imamo spremnih još ukupno 16 tzv. EU projekata (vrijednosti 68,2 milijuna kuna) i čak 70, što manjih, što većih, tzv. ”vlastitih projekata” u svih 9 naselja s područja grada Belišća (vrijednosti više od 20 milijuna kuna).

Koji su najveći projekti koje planirate?

– Među već ugovorenim EU projektima, a čija provedba je u tijeku ove 2019. godine, financijski najvrjedniji je zasigurno projekt izgradnje novog i rekonstrukcije postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Belišća vrijedan više od 84,3 miljuna kuna. Među ostalim planiranim novim EU projektima najveći i najznačajniji je projekt kompletne obnove zaštićenog spomenika kulture u gradu Belišću, Palače Gutmann (vrijednost veća od 21 milijun kuna), zatim dovršetak opremanja komunalnom infrastrukturom nove Gospodarske zone ”Kod pruge” vrijedne više od 6 milijuna kuna, izgradnja biciklističke staze između prigradskih naselja Kitišanci i Gat (vrijednost oko 6,1 milijun kuna) te izgradnja novog dječjeg vrtića u prigradskom naselju Bistrinci procijenjene vrijednosti 5,5 milijuna kuna.

Među tzv. ”vlastitim projektima” najvrjedniji i najznačajniji zasigurno jest projekt izgradnje i opremanja novog gradskog stadiona u Belišću u povodu obilježavanja 100-te obljetnice postojanja i djelovanja Nogometnog kluba ”Belišće” (vrijednost oko 6,5 milijuna kuna).

Grad Belišće jedan je od primjera kako i mali gradovi mogu biti izuzetno uspješni u povlačenju EU sredstava – u pet godina povukli ste gotovo šest godišnjih proračuna. Što točno kažu brojke i koliko ste Vi zadovoljni?

– Uvijek ističemo kako je članstvo RH u EU velika šansa za cijelu Hrvatsku, a posebno za manje lokalne zajednice poput grada Belišća. Raspoloživa sredstva iz EU fondova svima nama su zaista velika i mi tu mogućnost u gradu Belišću nastojimo maksimalno iskoristiti. U prethodnih pet i pol godina, dakle od trenutka stupanja Republike Hrvtaske u punopravno članstvo EU, 1. srpnja 2013. godine, u gradu Belišću smo do sada ugovorili, realizirali ili su u fazi realizacije ukupno 13 velikih tzv. ”EU projekata” ukupne vrijednosti više od 130,4 milijuna kuna, od čega su tzv. ”vanjska sredstva” (Fondovi EU i resorna državna ministarstva) 121, 1 milijun kuna (92,86%), a udio vlastitih sredstava gradskog proračuna 9, 3 milijuna kuna (7,14 %).

Uz ove, tzv. ”EU projekte”, u prethodnih pet i pol godina smo do sada ukupno realizirali ili su u završnoj fazi realizacije, još ukupno 114 projekata sufinanciranih iz drugih, unutardržavnih izvora financiranja (resorna ministarstva, agencije i institucije, OBŽ i dr.) ili financiranih vlastitim sredstvima gradskog proračuna, ukupne vrijednoti više od 107,7 milijuna kuna od čega su tzv. ”vanjska sredstva” više od 59,7 milijuna kuna ili 55,4%, a vlastita gradska sredstva 48 milijuna kuna ili 44,6 %.

Rezimirano, na području grada Belišća smo u razdoblju od 2013. do 2018. godine ugovorili te realizirali ili su u fazi realizacije ukupno 127 projekata vrijednosti više od 238,2 milijuna kuna od čega su sredstva iz tzv. ”vanjskih izvora” (Fondovi EU, resorna ministarstva, institucije, agencije, OBŽ i dr.) 180,9 milijuna kuna (76 %), a vlastita sredstva 57,3 milijuna kuna (24 %). Zanimljivost svih ovih brojčanih podataka krije se i u činjenici da ovo razdoblje od 1.7.2013. do kraja 2018.godine čini ukupno 2010 dana u kojem je na području našeg grada, sukladno gore navedenom, ugovoreno te realizirano ili je u fazi realizacije ukupno 127 projekata. To znači, za one koji vole brojke, da je na području grada Belišća, u tih 2010 dana ili pet i pol godina pripremljeno, prijavljeno, putem postupaka javne nabave ugovoreno, realizirano ili je u završnoj fazi realizacije svakih 15,8 dana po jedan projekt. Ako znamo da su izvorni vlastiti prihodi gradskog proračuna oko 30 milijuna kuna, tada iznos od realiziranih projekata vrijednosti više od 238 milijuna kuna znači realizaciju projekata, ne za 6, veća za gotovo 8 godišnjih vlastitih izvornih prihoda gradskog proračuna grada Belišća.

Koliko ljudi u gradskoj upravi radi na EU projektima i kako oni funkcioniraju, što stoji iza tako dobrih rezultata? Postoje li neke posebne mjere kojima ih stimulirate?

– Posebna vrijednost svega ovoga nalazi se upravo u ljudima. Na svim ovim gore navedenim projektima u Gradskoj upravi i/ili gradskoj tvrtci za pripremu i provedbu EU projekata pod nazivom ”Lokalna razvojna agencija” grada Belišća, direktno radi ukupno 9 ljudi, a ništa manje važan značaj nemaju niti svi preostali djelatnici Gradske uprave kojih je u našem malom gradiću sveukupno 27. Činjenica je da se radi o iznimno, iznimno vrijednim, pametnim i poslu maksimalno predanim, većinom izrazito mladim ljudima! Za njih ne postoji radno vrijeme. Oni su iznad svega predani i posvećeni istinskoj želji doprinijeti razvoju svoje lokalne zajednice. Ne postoji dovoljno veliko ‘Hvala’ kojima se niti ja kao gradonačelnik, niti bilo tko od naših sugrađana, tom malom timu izrazito vrijednih ljudi može riječima zahvaliti. Iskreno se nadam da će im budućnost ovozemaljskog života, a nadasve nagrada pred Svevišnjim Sucem pred kojeg ćemo svi jednoga dana doći, biti onakva kakvu i zavrjeđuju.

Ono što im mi koji trenutno vodimo Gradsku upravu u gradu Belišću možemo za uloženi trud i rezultate pružiti nije, uvjeren sam, adekvatno njihovom trudu i rezultatima njihova rada, no, u tom smislu ipak koristimo sve zakonom predviđene i dozvoljene stimulacije, pa nas u tom smislu i posebno raduje mogućnost iz odredbi novog Pravilnika o porezu na dohodak kojima smo i krajem prošle godine svima njima za rezultate rada, uz sve ostale pripadajuće odredbe vezano uz uskrsnice, regres, božićnice, darove za djecu i dr., isplatili i nagrade u neoporezivom dijelu od 2.000 do zakonom maksimalno propisanih 5.000 kuna za ostvarene rezultate rada. Da zakon dozvoljava, nagradili bismo ih i s još većim nagradama. No upravo zato, već na ovoj predstojećoj sjednici Gradskog vijeća krajem siječnja 2019. godine, predvidjeli smo i povećanje i njihovih plaća za 10% u odnosu na dosadašnji iznos.

Što je sa projektom toplane na biomasu, jeste li napravili studiju izvedivosti?

– Studija izvedivosti, ne samo za projekt izgradnje tzv. Eko-toplane na bio i agrobiomasu već i Studija izvedivosti za izgradnju buduće Tvornice higijenskog papira u gradu Belišću nalaze se pri samom završetku. Njihov dovršetak i prezentaciju iščekujemo do kraja trećeg mjeseca ove godine, a i jedna i druga su preduvjet za daljni razvoj gospodarstva grada Belišća kao oduvijek industrijskog gradića. Ova dva projekta, prema dosadašnjim pokazateljima, u svojoj prvoj fazi realizacije, trebaju osigurati otvaranje novih 85 radnih mjesta na području grada Belišća.

Koliko ste zadovoljni poduzetničkom slikom grada i kojim mjerama potičete poduzetnike i privlačite investitore?

– Ohrabrujuće i motivirajuće djeluju nedavno objavljeni službeni podatci Državnog zavoda za statistiku RH prema kojima grad Belišće, među svim gradovima RH, rangiran na 7. mjestu prema rastu stope zaposlenosti u RH u razdoblju od 2013. do kraja 2017. godine, pokazuje porast stope zaposlenosti od 35,25 %. To je ujedno i najveći porast stope zaposlenosti među svim gradovima naše Osječko-baranjske županije. Svjesni smo da sve mjere kojima Gradska uprava grada Belišća potiče postojeće poduzetnike i želi privući nove investitore na područje našega grada nisu isključivi i najvažniji razlog ovih izrazito pozitivnih gospodarskih trendova, ali nisu niti zanemarive niti beznačajne.

Vjerujemo u važnost i naših gradskih mjera posvećenih tome cilju, među kojima posebno treba istaknuti njih 11: jednokratne, bespovratne potpore Grada svakoj tvrtci za novozaposlenog radnika u iznosu koji je do sada bio 2000 kn po novozaposlenom radniku, a od ove godine će biti 5000 kn za svakog novozaposlenog radnika, subvencija za zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada u iznosu od 50%, subvencija troškova zajedničke pričuve zajedničkih prostora u iznosu od 50%, subvencija troškova svih komunalnih usluga u Poduzetničkom inkubatoru grada u iznosu od 100%, subvencija komunalnih doprinosa za sve novoizgrađene proizvodne objekte na području grada u iznosu od 50-100%, subvencija za komunalni doprinos za novoizgrađene objekte iz Fondova EU putem mjera ruralnog razvoja u iznosu od 75%, subvencija kamata na poduzetničke kredite u iznosu od 1% kamatne stope (sufinanciranje s Osječko-baranjskom županijom), subvencija komunalnog doprinosa za legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata na području grada na način da svi tako izgrađeni objekti plaćaju komunalni doprinos po cijeni od 1 lipe po kubnom metru (0,01 kn po kubnom metru), sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava u iznosu od 100 kn po grlu, subvencija kamata neprofitnim organizacijama i udrugama za kredite za energetsku obnovu višestambenih zgrada u iznosu od 1% kamatne stope te subvencija kamata za kredite neprofitnih organizacija i udruga za natječaje fondova EU u iznosu od 1% kamatne stope. Uz to, nije manje važna i odluka Grada Belišća da se ”paušalni iznos” poreza na dohodak od iznajmljivanja kreveta u funkciji turizma sa dosadašnjih 231 kn po ležaju smanji na zakonom minimalno propisanih 150 kn godišnje po ležaju.

Koliko ste Vi, općenito, zadovoljni situacijom i uvjetima života u Belišću? Koliko tu još vidite prostora za napredak i što su Vam ključni prioriteti do kraja ovoga mandata?

– Grad Belišće je mali gradić, od svog početka utemeljen kao industrijska sredina i kao važno industrijsko središte, ne samo Belišća, nego i cijele ”mikroregije” tzv. Valpovštine, ali i ovog dijela naše županije, Slavonije i Baranje pa i šire. Činjenica je da u gradu Belišću i danas djeluju dvije izrazito važne tvrtke, ne samo za Belišće već i za cijelu Osječko-baranjsku županiju pa i šire. Tu mislimo prije svega na tvrtku Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. (710 radnika) te na tvrtku DS Smith Belišće Croatia d.o.o. (400 radnika) koje u svom poslovanju uz sebe vežu još više od 1000 zaposlenih u kooperantskim tvrtkama. Ove dvije gore spomenute tvrtke su okosnica gospodarskog razvoja ne samo grada Belišća nego i cijele naše županije jer se već cijeli niz godina nalaze u samom vrhu svih gospodarskih subjekata na području cijele OBŽ, ali i Slavonije i Baranje, kako po ostvarenim ukupnim prihodima, tako i po ostvarenoj neto dobiti. Upravo u daljnjem razvoju tih, kao i svih njihovih kooperantskih tvrtki na području grada Belišća, vidimo svjetlo optimizma za daljnji gospodarski razvoj grada Belišća, ali i bliže i šire okolice.

Ništa manje važno nije ni daljnje korištenje svih raspoloživih sredstava iz Fondova EU koji gradu Belišću, kao i svim ostalim lokalnim zajednicama u RH, stoji na raspolaganju. Kako već rekosmo EU za Republiku Hrvatsku je velika šansa, a hoćemo li tu šansu iskoristiti ovisi, prije svega, o nama samima. I, na kraju, najvažnije! Duboko vjerujem kako razvoj svake sredine pa tako i grada Belišća ne ovisi o jednoj osobi, niti o nekoliko njih, već je preduvjet svakog razvoja svake sredine u svakom vremenu svjesnost važnosti poštovanja onog zajedničkog ”mi”. Jer svako to malo ”mi”, ma kako malim slovima bilo napisano, uvijek je veće i snažnije od zbroja svih naših pojedinačnih ”JA”, ma kako velikim slovima svako to ”JA” bilo napisano. Temelj uspjeha svake zajednice, od obitelji, preko lokalnih zajednica, regija i država jest u poštovanju i cijenjenju zajedništva. (gradonačelnik.hr/Marija Pulić Drljača)