Grad Pregrada jedan je od 19 gradova koji su prošli na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje smart-city projekata objavljenom u kolovozu ove godine, od njih 73 koji su prijavili projekte. Odobrena su dva smart city projekta vrijedna 441.250,00  kuna, za koja je Grad Pregrada ostvario 40%-tno sufinanciranje koje iznosi 176.500,00 kn.

Riječ je o projektima digitalne transformacije, koji su usmjereni na jačanje učinkovitosti gradske uprave i poboljšavanje usluga za građane primjenom digitalnih tehnologija. Kako bi to bilo moguće, projektima se predviđaju tri komponente: analitička podloga i plan digitalizacije, koji će podrazumijevati mapiranje postojećih IT rješenja, opreme i usluga za građane te opis željenog stanja i analizu jaza između trenutnog i željenog rješenja; nabavku i implementaciju potrebnih softverskih rješenja prema planu digitalizacije; edukaciju i informiranje zaposlenika i građana o novim e-uslugama i servisima koji će se razviti kroz projekt.

Projektom informatizacije unaprijedit će se gradske baze podataka te će se omogućiti jednostavnija i brža komunikacija s korisnicima, a konačan popis usluga bit će moguće dati nakon provedbe analitičkih postupaka u projektu.

„Planirano je da provedbom projekta osiguramo maksimalnu dostupnost administrativnih procesa i informacija građanima u digitalnom obliku. Smisao projekta je građanima omogućiti pristup svim dostupnim statistikama grada, ali i da obave svoje administrativne postupke, kao što su zahtjevi prema gradu, prijave podataka, plaćanja vezana uz komunalne djelatnosti, u elektronskom obliku“, istaknuo je gradonačelnik Marko Vešligaj. (Grad Pregrada)