Pomoć mladima u rješavanju stambenog pitanja postaje sve važnija i jača demografska mjera pa je i Grad Donji Miholjac donio svoj Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Grada Donjeg Miholjca za kojega je u Proračunu osigurano 92.900 eura.

Riječ je o četiri mjere – financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Grada Donjeg Miholjca, financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt), Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljske kuće ili stana kojom se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor te Financijska pomoć za priključak na vodovodnu, plinsku i električnu mrežu.

‘Imajući u vidu sve veće migracije s područja Grad Donji Miholjac u potrazi za boljim uvjetima života, kao osnovni cilj i prioritet budućeg razvoja Grada, nameće se zadržavanje postojećih i privlačenje novih stanovnika. Za realizaciju tog cilja potrebno je omogućiti i izgradnju stambenog fonda kao i drugih javnih građevina koje prate opće potrebe stanovnika i stanovanja. Razvoj naselja i količina površina za njihov nesmetani razvoj na prostoru Grada su vrlo povoljni. Ne postoje prostorna ograničenja koja bi usporavala ili ograničavala njihov razvoj jer je planskom dokumentacijom osigurano dovoljno prostora za smještaj i razvoj naselja’, navodi se u Programu čiji korisnici su osobe mlađe od 41 godinu koje nemaju riješeno stambeno pitanje te mlade obitelji u kojima barem jedan od bračnih drugova nije navršio 41 godinu.

Što se iznosa potpora tiče, za kupnju građevinskog zemljišta ili objekta te gradnju kuće moguće je ostvariti subvenciju od 5.000 eura, za rekonstrukciju i adaptaciju do 2.600 eura, a kroz potpore za priključak na vodovodnu, plinsku i električnu mrežu do 1.100 eura.
Čitav Program možete pogledati OVDJE. (m.p.d.)