Državni zavod za statistiku objavio je nedavno podatke o broju djece u vrtićima i školama u nekoliko posljednjih pedagoških odnosno školskih godina. Nakon što je njihov broj do prije par godina smanjen za preko 100.000 u posljednjih 20 godina te je trend pada bio stalno prisutan, broj djece u vrtićima i osnovnim školama u posljednje objavljenoj 2018/2019 u odnosu na prethodnu pedagošku tj. školsku godinu je veći, dok je broj srednjoškolaca manji. Najveći broj djece upisane u vrtiće i škole je naravno u najvećim gradovima, osim Zagreba, u Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru, Velikoj Gorici, Puli… Najveći porast novih mališana u apsolutnim brojkama u vrtićima bio je u Sinju, Osijeku, Solinu, Slavonskom Brodu, Glini, Kaštelama, Prelogu, Čakovcu, Zadru i Đurđevcu, a najviše upisanih u osnovne škole u Splitu, Rijeci, Zadru, Solinu, Dubrovniku, Velikoj Gorici, Poreču, Popovači, Puli i Svetoj Nedelji. 

Velik broj novoupisane djece posljedica je i velikog broja novih vrtića – tek izgrađenih ili onih koji se proširuju. Sredstvima EU u proteklih nekoliko godina gradi se ili obnavlja oko 500 vrtića u ruralnim područjima. Na taj način se i zadovoljavaju kapaciteti upisa za djecu koja su bila na čekanju ili za koje roditelji ranije nisu ‘gurali’ u vrtiće. Mnogi gradonačelnici tvrde da se je i po tom pitanju promijenilo mišljenje, te roditelji imaju veću želju da su djeca u vrtiću u stručnim rukama odgajatelja. Iako je u pedagoškoj godini 2018/2019 tek nešto više od 70 novoupisane djece u vrtiće u odnosu na prethodnu pedagošku godinu, taj će broj zasigurno biti veći nakon što se adaptacije i izgrađeni vrtići završave. Statistika pokazuje uostalom da upravo da broj upisanih vrtićanaca raste ponajprije u malim i srednjim gradovima.  Osim toga, sam trend povećanja djece donekle može biti dokaz da je i migracijski trend smanjen.

Broj osnovnoškolaca je do 2017. godine, a u 20 godišnjem razdoblju, smanjen za oko 100.000. Zato ohrabruje podatak da ih je u školskoj godini 2018/2019 bilo 161 više u odnosu na prethodnu školsku godinu, odnosno da se trend pada zaustavlja. Broj srednjoškolaca je manji za preko 7.000 učenika, tek pet gradova je imalo porast broja učenika, a ostali, koji imaju srednju školu, su imali isti ili manji broj učenika.

Prema podacima DZS-a u pedagoškoj godini 2018/2019. bilo je u Sinju 268 više djece u vrtićima nego godinu prije. Naša analiza usporedbe upisane djece temeljena je na podacima DZS-a, pa se ograđujemo od podataka koji imaju gradovi, jer primjerice u Gradu Sinju kažu da je upisan manji broj djece u vrtiće u prošloj akademskoj godini u odnosu na onu prethodnu,  nego što je objavio DZS.

‘U pedagošku godinu 2018./2019. upisali smo oko 80 djece više nego prethodne godine u jutarnje programe, jer smo otvorili 4 nove skupine i to jednu jasličku skupinu i jednu 10 – satnu vrtićku skupinu za djecu od 3 godine do polaska u školu, u gradskom vrtiću “Bili Cvitak” Sinj i dvije 7-8 – satne vrtićke skupine u privatnom vrtiću “Čarobni pianino” Na ovaj način smo omogućili veći upis djece iz obitelji s dvoje zaposlenih roditelja, ali nam je značajno opao broj djece upisane u popodnevne skupine.
Podatak da smo u 2019. godini isplatili tridesetak naknada za novorođenu djecu više nego 2018. godine ukazuje na činjenicu da se broj novorođene djece povećao (257 naknada u 2019. godini, u odnosu na 237 naknada u 2018. g.), ali mislim da je još rano govoriti o značajnom trendu porasta broja novorođene djece, iako mi u zadnjih nekoliko godina ne bilježimo prosječan pad broja novorođene djece, pa bi se moglo reći da je negativni trend zaustavljen.
Inače, na području Grada Sinja djeluju tri dječja vrtića, gradski dječji vrtić “Bili cvitak” koji ima 5 područnih jedinica sa 608 upisane djece, zatim privatni dječji vrtić “Čarobni pianino” s dva područna vrtića i 153 upisana djeteta i vjerski vrtić “Blagovijest” s 46 upisane djece, što znači da je u vrtiće na području Grada Sinja upisano ukupno 807 djece. Svi navedeni vrtići, gradski, privatni i vjerski, se sufinanciraju iz proračuna Grada u ukupnom iznosu od 13.017.000,00  milijuna kuna, a dio sredstava ostvaruju i iz roditeljskih uplata koje su relativno niske i kreću se u rasponu od 220,00 kn za 6 – satni popodnevni program do 550,00 kuna za jaslički program i zasigurno su među najnižim u našoj Županiji, a vjerojatno i na širem području RH.
U idućoj 2020./2021. pedagoškoj godini namjeravamo otvoriti još jednu novu jutarnju 10 satnu vrtićku skupinu i jednu novu jasličku skupinu za ukupno 35-40 djece, a u idućoj 2021. godini planiramo otvoriti još jedan područni vrtić s dvije do tri jutarnje skupine za pedesetak djece i tada bi naši kapaciteti bili u potpunosti zadovoljavajući i usklađeni sa standardom.’ – kaže gradonačelnica Grada Sinja Kristina Križanac.

Sa 244 više djece slijedi Osijek, pa Solin sa 108 više djece, Slavonski Brod sa 103 više mališana u vrtićima u godinu dana, Glina sa 93, Kaštela 90, Prelog 86, Čakovec 77, Zadar 76 i Đurđevac 70.

Na području Grada Zadra predškolski odgoj i obrazovanje provode se u tri ustanove kojima je osnivač Grad Zadar (Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Latica) te u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja drugih osnivača. Za financiranje  rada vrtića kojima je Grad Zadar osnivač, i to za DV Radost i DV Sunce, osiguran je iznos od 30.400.770,00 kuna. Odlukom Gradonačelnika od rujna 2017. godine participacija roditelja za smještaj djece u vrtiće Grada Zadra iznosi 600,00 kn za prvo dijete u predškolskoj ustanovi, 300,00 kn za drugo dijete, dok je za treće i svako sljedeće dijete boravak u predškolskoj ustanovi besplatan. Za obitelji koje imaju četvero ili više djece osiguran je besplatan vrtić bez obzira koliko djece pohađa predškolsku ustanovu.

Početkom 2020. godine otvoren je novi područni objekt DV Radost, s dvije skupine vrtićkog uzrasta (Višnjik II). Oprema za područni objekt osigurana je iz projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja koji se financira iz ESF-a. Do konca 2020. planira se početak radova na rekonstrukciji PO Pčelica čime će se osigurati prostorni uvjeti za rad 8 odgojno-obrazovnih skupina, a u planu je i rekonstrukcija PO Višnjik.

Krajem kolovoza 2019. potpisani su ugovori s 22 vrtića drugih osnivača čime se nastavlja višegodišnji model sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača kroz isplatu plaća odgojiteljicama, njih 128 za 64 odgojno-obrazovne skupine.

Dodatni doprinos unaprijeđenju i razvoju vrtića drugih osnivača koji okupljaju 1409 djece, Grad Zadar daje kroz preuzimanje financiranja rada peteročlanog stručnog tima koji je pretpostavka za  kvalitetniju provedbu programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 3. siječnja 2019. godine projektni prijedlog Grada Zadra pod nazivom Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja odabran je za financiranje. Projekt izravno doprinosi usklađenju obiteljskih i poslovnih obveza roditelja.

Partnerski vrtići će kroz ovaj projekt unaprijediti svoj rad organiziranjem produljenog boravka i smjenskog rada, sudjelovanjem na brojnim edukacijama te verifikacijama novih odgojno-obrazovnih programa poput Odgoja za održivi razvoj, Montessori programa, senzorne integracije, ranog učenja engleskog jezika i drugih.

U novu pedagošku godinu Dječji vrtić Maslačak kreće s ukupno 294 djece i 14 odgojnih skupina, objavljeno je neki dan u Gradu Đurđevcu.

– Moram napomenuti da je ovo druga godina za redom da smo zbog velikog broja novoupisane djece otvorili i nove odgojne skupine. Prošle godine smo otvorili novu 12. skupinu, a ove godine krećemo čak s 14 skupina zbog čega smo jako ponosni tj. otvaramo dvije nove jasličke skupine. Ove pedagoške godine imali smo veliki interes za upis djece s područja grada, prigradskih naselja i okolnih općina u naš vrtić, što nam je jedan od pokazatelja da se kvaliteta rada i udobnost smještaja u novoobnovljenom vrtiću prepoznaje i izvan područja Grada Đurđevca – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

U pedagoškoj godini 2020./2021. bit će 6 jasličkih, 7 vrtićkih i jednu skupinu poslijepodnevnog rada. Đurđevački vrtić provodi najviše kraćih licenciranih programa u Hrvatskoj, a radi se o njih čak 11. Tako da će djeca moći upisati: program engleskog jezika, etno-tradicijski program, sportske igraonice, zbor, vjerski odgoj, njemački, likovni, informatički program, eko program i rad s darovitom djecom, a za roditelje je osiguran program potpore roditeljima.

Kao i svake godine, početkom listopada počinje se s provođenjem obveznog programa predškole –tj. male škole. U ovoj pedagoškoj godini nastavlja se projekt Zdravog doručka, a djeci će biti ponuđena domaća zdrava hrana kako bi im se ukazalo na važnost i značaj doručka kao zdravog i cjelovitog obroka.

Projektom Maslačak kojeg provode vrtić i Grad zajedno osiguran je poslijepodnevni rad vrtića za mješovitu grupu od 20 djece u vremenu od 11 do 21 sat. Djeca će imati kompletno jednak raspored rada i aktivnosti kao i u redovnom radu vrtića što podrazumijeva i četiri obroka dnevno, provođenje aktivnosti prema planu i programu odgojitelja, boravak na zraku, dnevni odmor, vrijeme za igru i uključivanje u sve kraće programe koji će se provoditi u vrtiću.

Ovaj projekt omogućio je zaposlenje 10 novih osoba u vrtiću, a obuhvaća vremensko razdoblje od 30 mjeseci.

Prema relativnom pokazatelju, predvodi Grad Glina s povećanjem broja mališana za 108,1 posto, Prelog 40 posto, Sinj 38,7 posto, Đurđevac 29,8 posto, Pleternica 26,2 posto, Hrvatska Kostajnica 23,4 posto, Orahovica 23,1 posto, Zlatar 19 posto, Opatija 18,4 i Donji Miholjac 16,1 posto.

Nakon što je u 2019. godini rođeno 18-ero djece više nego godinu ranije, trend povećanja broja novorođene djece u Pleternici se nastavio i u prvom tromjesečju 2020. godine sa 22 rođene bebe, odnosno dvije više u odnosu na isti period prošle godine.

Dječji vrtić Tratinčica dograđen je nedavno za dodatnih 5 skupnih soba s garderobama i sanitarnim čvorovima koje zadovoljavaju kapacitet za smještaj stotinu djece. U dograđenom prostoru od ukupno 576m²  korisne površine  osim dodatnih skupnih soba za djecu nalaze se i prostorije za odgojno-obrazovne djelatnike.

Naime, u Pleternici se konstantno povećava potražnja za upisom u dječji vrtić i jaslice budući da su roditelji sve osvješteniji o važnosti predškolskog odgoja za razvoj i socijalizaciju djece. Ujedno u dječjem vrtiću u Pletenici se održava i predškolska nastava koja je obavezna za svu djecu. Povećanje broja djece u vrtiću rezultira poboljšanjem životnih uvjeta u ruralnoj sredini budući da je djeci pružen adekvatan predškolski odgoj. Dogradnja vrtića, a time i povećanje odgojno-obrazovnih skupina u vrtiću ima brojne pozitivne efekte posebno na mlade obitelji s područja Grada Pleternice, ali i nezaposlene jer projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta i to izravno budući da će biti potrebno zapošljavanje odgojitelja za nove odgojno-obrazovne skupine.

Trenutno su u vrtiću 11 odgojno-obrazovnih skupina s oko 250 djece plus njih 60 koja će pohađati program predškole.
‘ S obzirom na to da u vrtiću imamo još samo jednu prostoriju za dodatnu  odgojno-obrazovnu skupinu moguće je da ćemo brzo morati razmišljati i o ponovnom proširenju kapaciteta. Ukoliko do toga dođe, novi vrtić – podružnica, gradit će se u Kuzmici, naselju u sastavu Grada Pleternice. Kuzmicu smo odabrali radi njenog položaja. Naime, Kuzmica je na prometnici Pleternica-Požega, a kako brojni roditelji rade upravo u Požegi logika je nalagala da se gradi upravo tu.’ – komentira gradonačelnica Pleternice Antonija Jozić.

Sa 7,44 milijuna iz EU sufinancira se rekonstrukcija i dogradnja te opremanju Dječjeg vrtića i jaslica  u Zlataru. Vrijednost radova iznosi oko 10,5 milijuna kuna, a primit će na uskoro novih 30 mališana. Radovi bi trebali biti gotovi do 1. studenoga.

–  Osim stvaranja adekvatnog opremljenog prostora dovoljne površine, projekt će omogućiti zapošljavanje dovoljnog broja odgojno-obrazovnog osoblja potrebnog za pravilan razvoj, odgoj i obrazovanje djece. Dogradnja vrtića bila je nužna zbog velike potražnje za smještajem – rekla je nedavno gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan-Pentek.

Kako je nedavno objavljeno u Gradu Opatija, ukupno je pristiglo ove godine 156 prijava, od čega 133 prijave udovoljavaju uvjetima upisaNa listi čekanja za upis u jaslice je 22-oje djece, a za vrtić njih troje, a ta će djeca biti smještena u jaslice ili vrtić čim navrše jednu ili tri godine života. Ukupan broj polaznika opatijske predškolske ustanove 1. rujna 2020. bit će 456-ero mališana.

Upisana će biti sva djeca koja ispunjavanju uvjete upisa, odnosno čija su oba roditelja zaposlena i bar jedan roditelj ima prebivalište na području Grada. I nezaposlenim roditeljima koji su podnijeli prijave za upis, u trenutku kada stupe u radni odnos, u razumnom roku od maksimalno dva tjedna bit će omogućen smještaj njihove djece u vrtić.

Ovogodišnje su prijave pokazale da je najveći pritisak za smještaj u jaslice, koje su pred svega nekoliko godina u Opatiji djelovale tek u dvije skupine, a sada je na području Opatije šest jasličkih skupina i  njih četiri u Lovranu , gdje će se zbog pojačanih potreba otvoriti još jedna, peta jaslička skupina. Za otvaranje nove jasličke skupine u Lovranu bit će potrebno zaposliti još jednog odgajatelja i spremačicu. Nova se vrtićka zgrada gradi i na Veprincu, gdje će uz dvije vrtićke biti i još jedna jaslička skupina. Ukupan će broj jasličkih skupina Dječjeg vrtića Opatija tada biti 12.

– Poticajne demografske mjere i besplatni vrtić za drugo i svako iduće dijete u obitelji potaknuli su blagi porast nataliteta u Opatiji, a usluga koju djeca i roditelji dobivaju zaista je vrhunska, kao i uvjeti rada zaposlenika, što nas veseli. Novi dječji vrtić na Punta Kolovi, visoke naknade za novorođenu djecu, besplatan vrtić za drugo i svako sljedeće dijete, besplatan City Bus, samo su neki od razloga zašto je tome tako. Gradimo i novi vrtić u Veprincu, povećavamo kapacitete jaslica, dižemo standard… – istaknuo je nedavno gradonačelnik Ivo Dujmić.

Prema apsolutnim pokazateljima broja djece u osnovnim školama u školskoj godini 2018/2019. u odnosu na prethodnu školsku godinu, najveći je porast broja djece bio u Gradu Splitu, za njih 280, Rijeci 162, Zadru 135, Solinu 111, Dubrovniku 85, Velikoj Gorici 69, Poreču 50, Popovači 41, Puli 40 i Svetoj Nedelji 31.

Zbog sve većih potreba roditelja i želja samih osnovnih škola na području Grada Splita za širenjem dostupnosti mreže u provođenju nastave produženog boravka, od početka nove školske godine, još pet osnovnih škola uvest će produženi boravak i sada će ih biti ukupno 16 s produženim boravkom.

U Proračunu Grada Splita i u ovoj godini planiran je iznos od 5.000.000 kuna za financiranje  nabavke radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala djeci koja pohađaju splitske osnovne škole.

Pravo na besplatne marende ostvaruje dijete čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o priznatom pravu na Zajamčenu minimalnu naknadu, dijete ratnog vojnog invalida sa stupnjem invaliditeta od 70% i većim, dijete samohranog roditelja, dijete iz obitelji sa troje i više djece pod uvjetom da prima dječji doplatak, dijete iz obitelji u kojoj su oba roditelja / skrbnika nezaposlena i dijete sa teškoćama u razvoju. Visina sufinanciranja iznosi 150,00 kuna mjesečno i uplaćuje se na račun jednog od roditelja/skrbnika.

Sufinanciranje prehrane u cjelodnevnom boravku u osnovnim školama u iznosu od 450,00 kuna mjesečno ostvaruje dijete ratnog vojnog invalida sa stupnjem invaliditeta do 70% , dijete čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o priznatom pravu na Zajamčenu minimalnu naknadu,  dijete sa teškoćama u razvoju, dijete samohranog roditelja, dijete iz obitelji sa troje i više djece djece pod uvjetom da prima dječji doplatak i dijete iz obitelji u kojoj su oba roditelja / skrbnika nezaposlena.

Projekti započeti prije nekoliko godina i koji su u tijeku u osnovnoškolstvu u Gradu Zadru te se očekuje njihov skori dovršetak su gradnja Centra Mocire u kojem će se smjestiti OŠ Voštarnica, kao i Dječji vrtić Latica. Dovršena je rekonstrukcija i dogradnja PŠ Ploča u iznosu od 3.500.000,00 kuna, te je u tijeku gradnja nove škole na Novom Bokanjcu. Nova škola imat će 8 razrednih odjeljenja, športsku dvoranu i moći će ju pohađati 500 učenika. Početkom rada škole rasteretit će se odvijanje nastave u OŠ Šimuna Kožičića Benje i OŠ Bartula Kašića s Područnom školom Bokanjac koja je organizirana u tri smjene. Izgradnju zajednički financiraju Grad Zadar i Zadarska nadbiskupija u iznosu oko 48 milijuna kuna.

Uz projekte izgradnje pri skorom završetku je i energetska obnova OŠ Smiljevac, vrijedna 5,5 milijuna kuna,  a obnova zgrade kroz ovaj projekt omogućit će znatne uštede električne i toplinske energije te smanjenje emisije CO2 čime se bitno popravlja postojeća energetska slika objekta, a ujedno poboljšava ugoda boravka učenika u školi. U planu je uključivanje i ostalih osnovnih škola Grada Zadra u projekte energetske obnove, te je za više škola pripremljena i projektna dokumentacija.

U srpnju 2019. godine Grad Zadar, kao osnivač osnovnih škola na svome području, potpisao je s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”, a u koji su uključene sve osnovne škole kojima je Grad osnivač.

Grad ima  Centar izvrsnosti za matematiku, fiziku i informatiku.

U školskoj 2019./2020. godini program produženog boravka se provodi za učenike prvih i drugih razreda u sedam osnovnih škola, a u ovoj školskoj godini planira se uvođenje nove odgojno-obrazovne skupine u PŠ Ploča.

Prošle školske godine Grad je financirao nabavu drugih obrazovnih materijala (odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda i geografski atlas za učenike 5. razreda)  za sve učenike osnovnih škola a isto će se provoditi i za školsku 2020./2021. godinu.

Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva MDOMSP-a se provodi od školske 2017./2018. godine a ciljna skupina u projektu su učenici krajnji korisnici koji dolaze iz obitelji koje ostvaruju pravo na dječji doplatak. Iznos potpore po obroku je u visini 5,47 kuna.

Od školske 2017./2018. do 2019./2020. projektom Mreža  prehrane učenika u osnovnim školama osigurano je preko 430.000 obroka odnosno 2.439.841,71 kuna. I lani je Grad bio u projektu Školska shema koji se provodio u devet osnovnih škola.

Tijekom školske godine 2018./2019. u sklopu programa potpore stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra, kod školskog logopeda u svrhu logopedske dijagnostike, procjene i terapije je dolazilo 115 učenika osnovnih škola te pripadajućih područnih škola, a nastavilo se i u sljedećim školskim godinama.

Grad Zadar nositelj je projekta Škola PUNa mogućnosti.  Školska godina počela je s 59 pomoćnika u nastavi, te dodatnih 19 pomoćnika u nastavi financiranih iz proračunskih sredstava Grada Zadra.

Dubrovnik je  dobio novu Osnovnu školu Montovjerna, prva  koja se u Dubrovniku izgradila nakon 1985. godine i najveći je pojedinačni kapitalni projekt u osnovnoškolskom obrazovanju. Od jeseni će u njoj biti 448 učenika. Nova škola u potpunosti ispunjava potrebe nastavnog programa i kapacitete za organizaciju nastave u jednoj smjeni za učenike od prvog do osmog razreda – osam nižih i osam viših razreda, ukupno 16 razreda po 28 učenika. Izgrađena je i dvodijelna sportska dvorana s pratećim sadržajima, blagovaonica i knjižnica, dodatne učionice za izborni predmet te prostori za pedagoga i psihologa.

Škola je projektirana kao zgrada gotovo nulte potrošnje energije, energetskog razreda A+. Opremljena je modernim sustavom grijanja i hlađenja pomoću dizalica topline zrak/voda, sustavom vatrodojave, ventilacije, odimljavanja, sprinkler instalacijom, ozvučenjem, automatskim zvonom, SOS instalacijom, te gromobranom, a rasvjeta  se temelji na LED tehnologiji. Investicija je ukupno vrijedna preko 75 milijuna kuna.

Grad Poreč za obrazovanje izdvaja 13,2 posto proračuna, a prije dvije godine, samostalno je, u stopostotnom iznosu, financirao gradnju dvije osnovne škole i pratećih sportskih dvorana, čime je omogućena jednosmjenska nastava za sve učenike.        

– Otvorenjem ovih škola ostvaren je dugoočekivani san da sva porečka djeca nastavu pohađaju u jednoj, jutarnjoj smjeni. To je standard koji želimo, jer tako povećavamo kvalitetu života u cijelosti ne samo za djecu i osoblje, nego i cijele obitelji koje sada imaju slobodna popodneva za igru i druženje. Osim toga, sportske dvorane pružaju mogućnost za vježbanje naših mladih sportaša rekreativaca i profesionalaca. Samo u izgradnju škola i njihovo opremanje Grad Poreč-Parenzo uložio je preko 70 milijuna kuna + PDV,  rekao je gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.

Grad sufinancira produženi boravak, pomoćnike u nastavi, sufinancira kupnju udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovce u potrebi, programe eko škola i drugo.

U Puli se na području obrazovanja trenutačno  provode projekti u vrijednosti od 200 milijuna kuna.

Grad sufinancira produženi boravak za učenike u školama dok roditelji rade, nastava se gotovo u svim školama provodi u jednom smjeni…

Grad Pula opredijelio se za provođenje cjelokupnog paketa mjera i pomoći kojim dugoročno roditeljima i njihovoj djeci osigurava visoki društveni standard. Svim učenicima osnovnih škola čiji su roditelji slabijeg imovinskog statusa, Grad Pula subvencionira nabavku drugih obrazovnih materijala poput bilježnica, likovnih mapa i ostale opreme. Isto tako svake godine subvencionira se nabavku školskih udžbenika svim učenicima srednjih škola čiji su roditelji slabijeg imovinskog statusa, ovisno o razredu kojeg učenik pohađa. Grad subvencionira školske marende i mjesečnu autobusnu kartu za učenike, osigurava i niz izvannastavnih programa i projekata od interesa za učenike osnovnih i srednjih škola, a osim subvencioniranja u cijeni, kontinuirano podiže standard i kvalitetu prehrane u svim odgojnim i obrazovnim ustanovama, vodeći računa o zdravoj prehrani najmlađih sugrađana, posebno izrađenim jelovnicima sačinjenim i praćenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije koji uključuju i djecu s posebnim prehrambenim navikama.

Kroz projekt „Zajedno do znanja II“ izdvaja se 3,2 milijuna kuna kako bi osigurali pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.’

Prema relativnom pokazatelju najveći porast osnovnoškolaca bio je u Gradu Ninu, za 7,7 posto, Novalji 6,9 posto, Popovači 5 posto, Supetru 4,7 posto, Solinu, Poreču i Hvaru 4,2 posto, Vrliki 3,9 posto, Cresu 3,4 posto i Labinu 3,3 posto.

Grad Nin će osigurati u ovoj školskoj godini za učenike dodatne obrazovne materijale ( radne bilježnice, likovne mape, kutije za tehnički, razni listići …) …

Isto je najavila gradonačelnica Supetra Ivana Marković, Grad niti ove godine neće iznevjeriti roditelje svojih školaraca te će u iznosu od 105 tisuća kuna sufinancirati radne materijale za sve obavezne i izborne predmete u osnovnoj školi, odnosno radne bilježnice, listiće, atlase i kutije za tehnički.

Grad Supetar spomenuti školski materijal osigurat će za učenike  s prebivalištem na vlastitom području, točnije 302 učenika u OŠ Supetar i 17 u OŠ Vladimira Nazora Postira, dok će se udžbenici financirati iz državnog proračuna.

‘U Osnovnu školu u Cresu uveden je  produženi boravak za dvije grupe, a roditelji djeci plaćaju samo tople obroke dok su ostale stvari osigurane sredstvima Grada i Primorsko-goranske županije.

Inače, creska se osnovna škola ističe tehnološkom opremljenošću i programima za djecu. Opremljena je pametnim pločama i solarnom elektranom te je jedna od prvih 20 škola u Hrvatskoj koja se uključila u robotiku. Jedinstveni su i po svom vannastavnom programu jedrenja, a posljednje tri godine bilježe povećanje broja upisane djece. Primorsko-goranska županija je energetski obnovila zgradu. U vrijeme korona-krize nastavnici su na školskom 3D printeru radili vizire za zdravstveno osoblje na otoku.

Također, Grad Cres financira i sudjelovanja na natjecanjima, školske listove, nagrade učenicima na kraju godine i razne druge projekte i izvannastavne aktivnosti.  Financiraju i rad sportskih klubova koji okupljaju gotovo svu cresku djecu, te raznih drugih udruga koje organiziraju njihovo slobodno vrijeme. Sve su to razlozi zbog kojih je Cres osigurao i titulu grada prijatelja djece’ – kažu gradonačelnik Cresa Kristijan Jurjako.

‘I ovog se ljeta, unatoč brojnim financijskim izazovima uzrokovanima posljedicama globalne pandemije virusa COVID-19, u labinskim osnovnim školama izvode radovi na redovnom održavanju, ali i neki prijeko potrebni kapitalni zahvati.

Najveći i najvažniji svakako je sanacija i obnova krova sportske dvorane Osnovne škole Matije Vlačića. Kako bi se spriječilo daljnja oštećenja te osiguralo nesmetano održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, pristupit će se sanaciji i obnovi krova dvorane, kroz čiju je mjestimično dotrajalu konstrukciju, prilikom većih oborina, voda ulazila u prostor. Osim sanacije konstrukcije i krovnog pokrova, krov dvorane će dobiti i novu 10-centimetarsku termo izolaciju, čime će se dodatno poboljšati uvjeti održavanja nastave, poglavito u zimskim mjesecima.

Sredstva u visini od 366.000,00 kuna su u potpunosti osigurana kroz financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2020. godinu – kapitalna ulaganja.

„Nakon dogradnje vrtića te obnove škole i vrtića na Katurama, nastavljamo s ulaganjima u obrazovnu infrastrukturu. Ovim ulaganjem rješavamo se problema s oborinskim vodama, odnosno njihovim prodiranjem u dvoranu prilikom jakih kiša zbog čega se u nekoliko navrata moralo i sanirati parket. Svi radovi bit će gotovi prije početka nove školske godine, a nadajmo se kako će ista započeti u „normalnim“ uvjetima, što je u ovom trenutku najvažnije.“  – zaključio je gradonačelnik Grada Labina, Valter Glavičić.

 

U srednjim školama 7.000 učenika manje nego godinu ranije, u plusu tek pet gradova

U srednjim školama bilo je preko 7.000 manje učenika u školskoj godini 2018/2019 u odnosu na prethodnu. Broj učenika porastao je tek u pet gradova – Vrbovskom, Krku, Senju, Novskoj i Čabru. U ostalima, koji imaju srednju školu, broj je ostao isti ili je smanjen.

Gradonačelnik Novske Marin Piletić ističe da je ulaganje u obrazovanje  najbolje potrošen javni novac, pa se tako osim izdvajanja za stipendije i školarine, u čemu su vodeći u odnosu na ostale hrvatske gradove, izdvajaju značajna sredstva i za gradnju i uređenje vrtića, obnovu osnovnih škola, obnovu srednje škole, nagrađuju se najbolji učenici s državnih i županijskih natjecanja…

Od ove nove školske godine u Srednjoj školi Novska pokreće se novi nastavni program za zanimanje tehničar za izradu video igara.

Ove godine stipendiju prima 151 učenik u iznosu od 320 kuna. Učenicima se i za  lokalni prijevoz do 5 km dodjeljuje  145 do 160 kuna naknade. (Lidija Kiseljak)