Dokazano je i da organizacijska kultura podiže motivaciju svih zaposlenika i čini tim stabilnijim. Postoji i negativni učinci organizacijske kulture i oni se najčešće pojavljuju kada se ona ne mijenja i ne prilagođava okolini. Negativni učinci mogu se očitovati u blokiranju novih ideja i stvaranju manje fleksibilnih obrazaca razmišljanja.  A upravo to je najveća boljka samouprave. Zato brinite o organizacijskoj klimi i uspješnost će biti puno lakše ostvariva.

Organizacijska kultura u upravi i samoupravi nije dovoljno popularizirana. Za razliku od realnog sektora koji dobro razumije da samo zadovoljni i motivirani zaposlenici donose dobru reputaciju i dobit, uprava još koketira s tom idejom.

Ipak svima nam je savršeno jasno da zadovoljan službenik puno brže, efikasnije i kvalitetnije ispunjava zahtjeve koji svakodnevno dolaze od građana. I ne! To nije isključivo pitanja financijske motivacije, i sve nove prakse poslovnih procesa to priznaju. Nije dovoljno da imate samo dovoljno plaćene službenike. Oni moraju imati osjećaj da ih sustav podupire, da se njihov doprinos cijeni i da svi zajedno rade nešto što nadilazi njihov pojedinačni doprinos.

Koliko god utopistički izgledalo, to je sigurno smjer o kojem reforma javne uprave treba voditi računa. Papirnata reforma treba jednako voditi računa o poboljšanju usluge za građane kao i o efikasnim i kompetentnim službenicima s druge strane. Zašto? Zato što se organizacijska kultura reflektira na upravljanje na neopisivo puno načina. Možemo izdvojiti samo neke od najčešćih;

PLANIRANJE O organizacijskoj kulturi će ovisiti da li se planovi razvijaju od strane pojedinca ili tima, te da li se na primjer stupanj rizika uključuje u planove. Razvoj planova uvijek treba uključivati timove, ali i voditi računa o profesionalnim ciljevima pojedinačnih službenika.

ORGANIZIRANJE Organizacijska kultura odredit će koliko stvarnu autonomiju imaju zaposlenici te koja je suradnja između odjela. Moderna uprava zahtjeva interdisciplinarnost i to se jasno pokazuje na primjerima uspješnih općina i gradova sa jasnim multidisciplinarnim projektima.

VOĐENJE Organizacijska kultura ogledat će se u tome koliko su voditelji usmjereni na potrebe i zadovoljstvo zaposlenika te kako se tretiraju konflikt. Nemojte zaboraviti da u upravi često na upravljačke pozicije dolaze stručnjaci koji nemaju dovoljna znanja za upravljanje ljudskim resursima. Njima treba osigurati alate i edukacije kako bi upravljali kreativnim i efikasnim timovima.

KONTROLIRANJE Organizacijska kultura daje okvir za stvaranje kriterija uspjeha te koje su posljedice u slučaju neostvarivanja rezultata. U budućnosti samouprava i uprava morat će jasnije definirati kriterije uspješnosti. I na razini pojedinca i na razini cijelih odjela i uprava. To je jedini način da pratite da li zaista ostvarujete svoje planove i strateške ciljeve.

Organizacijska kultura definira okvire djelovanja i ponašanja i pomaže u stvaranju osjećaja identiteta. Isto tako je iznimno bitno da u doba stalnih promjena upravo briga o organizacijskoj kulturi pomaže u održavanju stabilnosti sustava i jačanju osjećaja smisla. To je najvažnije baš kod samouprava gdje su velike promjene uvijek vezane i uz političke mijene.

Pozitivni učinci organizacijske kulture idu i dalje od toga. Ona pruža orijentaciju i olakšava komunikaciju jer su pravila poznata i usvojena. Što je formalna kontrola manje potreba znamo da je organizacijska kultura unutar organizacije dobra i da se o njoj konstantno brine. Dokazano je i da organizacijska kultura podiže motivaciju svih zaposlenika i čini tim stabilnijim. Postoji i negativni učinci organizacijske kulture i oni se najčešće pojavljuju kada se ona ne mijenja i ne prilagođava okolini. Negativni učinci mogu se očitovati u blokiranju novih ideja i stvaranju manje fleksibilnih obrazaca razmišljanja.  A upravo to je najveća boljka samouprave. Zato brinite o organizacijskoj klimi i uspješnost će biti puno lakše ostvariva.

 

Prethodni blogovi:

 

*  Melita Pavlek je stručnjak za lokalnu demokraciju i razvoj, savjetnica za komuniciranje i NLP leadership praktičar. Uz bogato iskustvu u odnosima s javnošću i novinarstvu, dugo godina je bila aktivna u udrugama civilnog društva. U svojim predavanjima i edukacijama kombinira napredne tehnike leadershipa i coachinga.

*Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u komentarima i blogovima objavljenima na portalu gradonačelnik.hr pripadaju autoru te ne predstavljaju nužno stavove uredništva.