Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.2020., u sklopu projekta pod nazivom „Odškrinimo vrata zapošljavanju”, prijavljenog na poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Grad Gospić  objavio je Javni poziv za edukacije i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina.

Kako bi osobe zadovoljavale kriterijima za sudjelovanju u programu edukacija i osposobljavanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina, moraju biti punoljetne sa prebivalištem na području Gospića i pripadati nekoj od skupina: dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom, beskućnika, liječenih ovisnika o drogama, žrtava obiteljskog nasilja, azilanata, migranata, mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladih nakon izlazaka iz alternativne skrbi i nezaposlenih osoba korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Programi na koje se zainteresirani pripadnici ciljne skupine – dugotrajno nezaposlene osobe mogu prijaviti su poslovi rukovatelja/ice kombiniranim građevinskim strojem i poslovi rukovatelja/ice rovokopačem. Polaznici dobivaju radni materijal (literaturu), zaštitnu odjeću i obuću primjerenu programu te će imati priliku naučiti sve o elementima strojeva i mehanici, osnovama, karakteristikama i održavanju motora, hidrauličkim sklopovima i osnovama građevinskih strojeva (strojevi za bušenje, betoniranje, asfaltiranje i slično). Održavanje stroja i tehnologija rada prilikom iskopa i zemljanih radova, utovara tereta i opasnostima pri radu i sigurnost također su teme koje će polaznici imati mogućnost praktično usvojiti. Program osposobljavanja potpuno je besplatan. Osposobljavanje će trajati 120 sati: od toga 44 sata teorijskog dijela i 76 sati praktičnog dijela, a točni dani predavanja definirati će se kad se formira obrazovna skupina

Javni poziv biti će otvoren dok se ne prijavi dovoljan broj polaznika za pojedini program osposobljavanja. Osobe koje trenutno ne ispunjavaju kriterij nezaposlenosti (6 odnosno 12 mjeseci), mogu se prijavit u trenutku kada ispune kriterij, ako se ne popuni određeni program o čemu će biti obaviješteni na web stranicama Grada Gospića.

Grad Gospić će polaznicima koji budu odabrani i pohađali edukacije nadoknaditi financijski trošak liječničkog pregleda o zdravstvenoj sposobnosti koji su obavili u ordinaciji medicine rada. Za prijavu na program osposobljavanja i sve dodatne informacije javite se na e-mail: nina@gospic.hr ili broj tel 053/658-103 u Odsjek za gospodarstvo i ruralni razvoj Grada Gospića. (V.H., Grad Gospić)