Na Internet stranici Ministarstva državne imovine Središnjeg državnog portala https://imovina.gov.hr/ u članku „Održan sastanak na temu bivše vojarne „Dr. Ante Starčević“ u Jastrebarskom“, objavljenog 20. veljače 2020. godine, nisu ispravno navedene i javnosti prenesene informacije u svezi istoga.

U odnosu na navode Ministarstva da je Grad iznosio netočne i nepotpune informacije o nekorištenju dodijeljenih nekretnina (objekata) od strane pojedinih državnih tijela na prostoru bivše vojarne „Dr. Ante Starčević“ u Jastrebarskom, kao i navode Ministarstva u članku da je prilikom izvršenog očevida dana 20. studenog 2019. godine utvrđeno da se dodijeljeni objekti uredno i u cijelosti koristeda su privedeni svrsi, kao i da su uložena znatna materijalna sredstva za uređenje i osposobljavanje tih objekata, ovim putem objavljujemo fotografije  prostora bivše vojarne od dana 29. siječnja 2020.godine, iz kojih je vidljivo da su zgrade na tom prostoru u derutnom, neuređenom, zaraštenom i zapuštenom stanju, a što jako dobro znaju svi građani Grada Jastrebarskog, kao i šira javnost. S tim u vezi, promatrajući trenutno stanje prostora bivše vojarne „Dr. Ante Starčević“ u Jastrebarskom, koja se nalazi u neposrednoj blizini novouređenog jaskanskog Perivoja Erdӧdy i dvorca Erdӧdy kojeg Grad uskoro počinje obnavljati sredstvima Europske unije, postavlja se pitanje da li Ministarstvo državne imovine, kojemu je Vlada RH u ime Republike Hrvatske povjerila upravljanje državnom imovinom, predmetnim prostorom upravlja učinkovito i pažnjom dobrog gospodara ili neplanski, protivno načelima ekonomičnosti i odgovornosti, odnosno protivno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom.

Nadalje, u odnosu na navode u članku da je podneseni zahtjev Grada Jastrebarskog za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva na zemljištu koje koristi NK Vinogradar neutemeljen jer da nisu ispunjeni uvjeti propisani odredbama članka 70. Zakona, ističemo da odredba članka 70. stavka 1. Zakona o upravljanju državnom imovinom propisuje da nekretnine koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske i koje su se na dan 1. siječnja 2017. koristile kao škole, domovi zdravlja, bolnice i druge ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje se koriste u obrazovne i zdravstvene svrhe te groblja, mrtvačnice, spomenici, parkovi, trgovi, dječja igrališta, sportsko-rekreacijski objekti, sportska igrališta, društveni domovi, vatrogasni domovi, spomen-domovi, tržnice i javne stube temeljem ovoga Zakona upisat će se u vlasništvo jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalaze odnosno u vlasništvo ustanove koja ih koristi ili njima upravlja i koja je vlasništvo nekretnine stekla temeljem posebnog propisa. Stavkom 2. istog članka određeno je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno ustanove iz stavka 1. toga članka, dužne do 31. prosinca 2019. dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva na nekretninama iz stavka 1. ovoga članka. Ministarstvo će izdati ispravu podobnu za upis prava vlasništva na navedenim nekretninama jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno ustanovi iz stavka 1. ovoga članka, sukladno pravodobno podnesenim zahtjevima.

Nadalje, u odnosu na navode u članku da Grad Jastrebarsko nikada nije koristio nogometno igralište, ističemo da Zakon ne propisuje da jedinica lokalne samouprave mora koristiti nekretninu za koju je pravodobno podnesen zahtjev za upis prava vlasništva, već su uvjeti, ukoliko se radi o sportsko-rekreacijskim objektima i sportskim igralištima, što je u konkretnim predmetima slučaj:

  1. Da je nekretnina za koju se podnosi zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva upisana u zemljišnim knjigama kao vlasništvo Republike Hrvatske
  2. Da je nekretnina u naravi sportsko-rekreacijski objekt odnosno sportsko igralište
  3. Da je jedinica lokalne samouprave podnijela zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva do 31. prosinca 2019.godine.

Gore navedene uvjete u cijelosti je ispunio Grad Jastrebarsko pravodobnim podnošenjem zahtjeva Ministarstvu uz koji su priložene sve potrebne isprave.

Također, postavlja se pitanje na koji način bi uopće gradovi i općine mogili koristiti sportsko-rekreacijske objekte i sportska igrališta, kada je općepoznata činjenica da u svim jedinicama lokalnih samouprava iste koriste građani odnosno sportske udruge?

Također, a u odnosu na navode u članku da Grad do danas nije dostavio dokaz da je isti osnivač NK Vinogradara, navodimo da nas je taj dokaz ministar Mario Banožić zatražio u svom dopisu 15. listopada 2019.godine, kada je od Grada Jastrebarskog zahtijevao dostavu dokaza da je Nogometni klub Vinogradar ustanova-udruga kojoj je osnivač Grad Jastrebarsko, što je potpuno promašeno, jer pojam ustanova-udruga ne postoji, o čemu smo također obavijestili ministra. Stoga zaista nije jasno iz kojeg razloga i temeljem kojeg pravnog temelja ministar Mario Banožić u svojim dopisima u nekoliko navrata isti taj isti klub naziva ustanovom-udrugom.

Napominjemo da je potpuno neutemeljeno pozivanje Grada na dostavu dokaza da je isti osnivač udruge NK Vinogradar. Grad Jastrebarsko nije osnivač udruge NK Vinogradar, a niti bi to trebao biti da bi njegov zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva na nekretninama na prostoru bivše vojarne bio utemeljen i zasnovan na zakonu. Također ističemo da smo uvidom u druge predmete koji su se kod Ministarstva vodili u svrhu izdavanja isprava podobnih za upis prava vlasništva na nekretninama koje su u naravi sportski objekti utvrdili da ministar nije tražio istovjetna očitovanja od drugih jedinica lokalnih samouprava-podnositelja zahtjeva temeljem članka 70. Zakona.

Nasuprot navedenoj odredbi, a vezano uz navode ministra Maria Banožića na sastanku održanom 14. veljače 2020. godine da predmetne nekretnine namjerava prodati udruzi NK Vinogradar, ističemo da je odredbom  članka 41. alineja 4. Zakona propisano da se nekretninama može raspolagati neposrednom pogodbom uz naknadu utvrđenu odlukom o raspolaganju sukladno članku 37. ovoga Zakona, ako je riječ o osobi koja se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nalazi u neprekinutom mirnom posjedu nekretnine duže od pet godina, uz uvjet da redovito podmiruje dospjele obveze za tu nekretninu.

Uspoređujući gore citirane odredbe članka 70. i članka 41. alineja 4. Zakona, nesporno je da u će u prvom slučaju Ministarstvo, ukoliko su za to ispunjeni uvjeti, izdati ispravu podobnu za upis prava vlasništva jedinci lokalne samouprave, dok u drugom slučaju Ministarstvo može (dakle ne mora) raspolagati neposrednom pogodbom.

Također, uz sve gore navedeno, napominjemo da predmetna udruga ima dugovanje prema jednoj fizičkoj osobi u iznosu većem od 6.000.000,00 kn, slijedom čega bi fizička osoba kojoj je udruga priznala potraživanje, temeljem istog mogla postati vlasnikom predmetnih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, što u tom slučaju sigurno neće biti od lokalnog već samo od privatnog interesa. (Grad Jastrebarsko)