U pedagoškoj/školskoj godini 2022./2023. Grad Opatija osigurava pomoć djeci s teškoćama u razvoju za korištenje usluga logopeda.

Pravo na ovaj oblik pomoći imaju djeca s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Grada Opatijea koja se nalaze u registru korisnika djece s teškoćama u razvoju Grada Opatije, uz uvjet da barem jedan (1) roditelj/skrbnik/udomitelj također ima prebivalište na području Grada Opatije u trenutku podnošenja zahtjeva.

Usluge logopeda moguće je realizirati na dva načina;

  • korištenjem usluga logopeda po izboru roditelja te
  • korištenjem usluge logopeda u Društvu Naša djeca Opatija.

Moguće je izabrati samo jedan način korištenja usluga logopeda.

Za korištenje usluge logopeda po vlastitom izboru, Grad Opatija će priznati troškove logopedskog tretmana za najviše 4 sata mjesečno (1 sat tjedno), a do maksimalnog iznosa od 1.000 kuna mjesečno. Navedeno će se isplatiti u iznosu koji je roditelj/skrbnik/udomitelj platio uslugu tretmana logopeda, a prema priloženom računu.

Usluge logopeda u Društvu Naša djeca Opatija, pružat će se jedanput tjedno ( srijeda u vremenu od 16 – 19,45 sati ) uz prethodnu najavu i dogovor s logopedom, a  djeca mogu koristi usluge logopeda u Društvu Naša djeca Opatija najviše 4 puta mjesečno, 45 minuta po jednom tretmanu. (Grad Opatija)