Grad Pag je pokrenuo velik i dugoočekivani, a iznad svega potreban projekt, a to je katastarska izmjera zemljišta na području cijelog Grada, od Miškovića do Šimuna. Katastarska izmjera radit će se u suradnji s Državnom geodetskom upravom. Gradonačelnik Ante Fabijanić o tome je rekao za Radio Pag:

“Radi se o velikom projektu koji je podijeljen u dvije faze odvijanja, u prvoj fazi, koja će trajati oko dvije godine, radit će se katastarska izmjera građevinskih područja, a potom u drugoj fazi, koja će trajati oko sedam godina, radit će se katastarska izmjera poljoprivrednog zemljišta. Ovaj projekt je važan za stanovnike svih naselja na području Grada Paga, jer će se katastarski srediti njihovo zemljište, ali je važan i zbog toga što će se izmjerom odrediti granica pomorskog dobra, obalnog pojasa i odredit će se granice nerazvrstanih cesta.”- kazao je gradonačelnik.

“Ovo je izuzetno veliki projekt koji će trajati godinama. U prvoj fazi izmjera će se raditi na građevinskom zemljištu, a drugoj fazi na poljoprivrednom zemljištu. Koliko je to veliki posao govori i to što će biti obuhvaćeno preko 25000 zemljišnih čestica iako je početna procjena bila da će ih biti oko 9000. Cijeli postupak vodit će Državna geodetska uprava, a ovaj postupak je važan za sve građane grada Paga u svim naseljima Gada Paga, a isto tako jako je važan za određivanja nerazvrstanih cesta i pomorskog dobra. Građane će se upućivati na postupak na razne načine, kako bi sudjelovali u postupku.”- pojasnio je pak Fabijanić na sjednici Gradskog vijeća.

Pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinsko pravna pitanja Ana Šupraha je navela da se 80- ih godina tadašnja katastarska izmjera provela u sudu kroz zemljišni danas ne bi bilo problema ili bi bili puno manji.

“No tada to nije provedeno, ali u ovom slučaju katastarska izmjera će se provesti u skladu sa zakonom tako što će se operat katastarske izmjere provesti u zemljišnim knjigama. Potrebno je sudjelovanje vlasnika zemljišta radi označavanja svojih zemljišnih čestica, a to će isto uraditi i Grad Pag za svoja područja. Na razne načine će se građane upućivati kako i što trebaju raditi u ovom postupku.” – rekla je Šupraha. Očekuje se da će katastarska izmjera trajati oko 7 godina.

Katastarska izmjera provodit će se na području Grada Paga za dijelove Katastarske Općine Pag, a to su naselja Pag i Bošana, KO Dinjiška, naselja Miškovići i KO Povljana, naselja Vlašići i Smokvica i to sve u svrhu obnove zemljišne knjige i katastra nekretnina.

Grad Pag će sredstva za provođenje katastarskih izmjera osigurati u proračunu Grada Paga te iz drugih izvora. U osiguravanju sredstava koja treba osigurati Grad Pag mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe, nositelji prava na nekretninama. Sredstva potrebna za provođenje katastarskih izmjera na području Grada Paga snosit će Državna geodetska uprava sa 40 posto, a Grad Pag sa 60 posto. U slučaju da u osiguravanju sredstava sudjeluju pravne i fizičke osobe, nositelji prava na nekretninama, njihova sredstva objedinjuje Grad Pag. Za obavljanje postupka izlaganja Grad Pag osigurava prostor za izlaganje, sredstva za pripremu i instalaciju katastarskih podataka i opreme za potrebe izlaganja na lokaciji izlaganja. Provedbu tehničkog nadzora nad provođenjem katastarske izmjere vršit će pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih geodetskih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti.

Gradonačelnik Fabijanić je rekao kako je pripremljen nacrt ugovora koji će se sklopiti između Grada Paga i Državne geodetske uprave o katastarskoj izmjeri, a nacrt ugovora mora potvrditi Gradsko vijeće Paga. Uz to, radi pokretanja postupka katastarske izmjere, Gradsko vijeće treba donijeti i odluku o izmjeni i dopuni proračuna. Sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se odlučivati o nacrtu ugovora između Grada Pag i Državne geodetske uprave i o izmjeni i dopuni proračuna održat će sredinom rujna.
Vrijednost prve faze katastarske izmjere je 11 milijuna kuna. Od tog iznosa, 60 posto osigurat će se iz državnog proračuna, a 40 posto osigurat će Grad, odnosno Grad Pag će biti posrednik pri sklapanju ugovora s vlasnicima zemljišta. Gradonačelnik Fabijanić je rekao kako će se, u skladu sa zakonom, pozvati građane na sudjelovanje u postupku. (Radio Pag)