Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2019./2020. godinu, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama. Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju učenici koji dnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, ukoliko im je prebivalište udaljeno najmanje 5 kilometara od srednje škole koju pohađaju, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u jednoj od srednjih javnih škola sa sjedištem u Poreču, Bujama, Pazinu, Rovinju i Puli. Grad će sudjelovati u cijeni mjesečne učeničke karte s iznosima kako slijedi:

1. za relaciju Poreč-Pazin-Poreč – 139,00 kuna,

2. za relaciju Poreč-Rovinj-Poreč – 74,00 kune,

3. za relaciju Poreč-Pula-Poreč – 275,00 kuna,

4. za relaciju Poreč-Buje-Poreč – 91,00 kuna,

5. za relaciju Nova Vas-Poreč-Nova Vas – 140,00 kuna,

6. za relaciju Kukci-Poreč-Kukci – 45,00 kuna,

7. za relaciju Červar-Porat-Poreč-Červar-Porat – 140,00 kuna,

8. za relaciju Bašarinka-Poreč-Bašarinka – 45,00 kuna,

9. za relaciju Buići-Poreč-Buići – 140,00 kuna,

10. za relaciju Kadumi-Poreč-Kadumi – 140,00 kuna,

11. za relaciju Kirmenjak-Poreč-Kirmenjak – 173,00 kune,

12. za relaciju Žbandaj-Poreč-Žbandaj – 212,00 kuna,

13. za relaciju Baderna-Poreč-Baderna – 125,00 kuna.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Poreča-Parenzo, Obala m. Tita 4, soba broj 4 ili na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr). Zahtjevu se prilažu:

– preslika osobne iskaznice učenika,

– preslika osobne/ih iskaznica roditelja,

– preslika transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata učenika ili roditelja učenika, sa jasno čitljivim IBAN-om,

– potvrda škole o upisu (original),

– dokaz o nastalom trošku (račun prijevoznika).

Preslike osobnih iskaznica i transakcijskih računa biti će uništene nakon okončanja postupka provjere uvjeta za ostvarivanje prava na sufinanciranje.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopad 2019. godine.

Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča, O. m. Tita 4. Informacije je moguće dobiti na telefon broj (052) 634-321. (Grad Poreč-Parenzo)