Gradonačelnik Grada Poreča, Loris Peršurić, donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2020./2021. godinu, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju učenici koji dnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, ukoliko im je prebivalište udaljeno najmanje 5 kilometara od srednje škole koju pohađaju, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u jednoj od srednjih javnih škola sa sjedištem u Poreču, Bujama, Pazinu, Rovinju i Puli.

Ovisno o relaciji, Grad će sudjelovati u cijeni mjesečne karte u rasponu iznosa od 45 do 275 kuna, odnosno do 75% iznosa mjesečne učeničke karte.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Poreča ili na internetskim stranicama Grada Poreča, a Zahtjevu je potrebno priložiti  presliku osobne iskaznice učenika, presliku osobne/ih iskaznica roditelja, presliku transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata učenika ili roditelja  učenika, sa jasno čitljivim IBAN-om,  potvrdu škole o upisu (original) te dokaz o nastalom trošku (račun prijevoznika).

Preslike osobnih iskaznica i transakcijskih računa biti će uništene nakon okončanja postupka provjere uvjeta za ostvarivanje prava na  sufinanciranje. Rok za podnošenje zahtjeva je  16. listopad 2020. godine. Detaljnije informacije nalaze se na stranicama Grada Poreča. (Grad Poreč, V.H.)