Grad Pregrada objavio je javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga u sportu na području Grada za 2020. godinu. Ukupno planirana vrijednost  natječaja je 300.000 kuna .

Kako stoji u tekstu natječaja, prijavu mogu podnijeti udruge koje svoj rad temelje na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, ako provode programe i projekte kojima zadovoljavaju javne potrebe u sportu od interesa za grad Pregradu, kao i druge programe koji pridonose razvitku i općem napretku sporta i sportske rekreacije na području Grada.

Udruge  mogu prijaviti projekt/program za  aktivnosti i mjere koje se odnose na osiguravanje sredstava potrebnih za djelatnost udruga u sportu, pomaganje i poticaj sportskog stvaralaštva, sportske rekreacije na području grada, akcije i događanja u sportu, a koje će pridonijeti razvitku i promicanju sportskog života u gradu Pregradi, osiguravanje uvjeta za sportske manifestacije, jačanje kapaciteta udruga za upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera, poticanje volontera na uključenje u aktivnosti, poticanje i skrb o stručnom osposobljavanju vlastitog stručnog kadra koji će odgajati mlade naraštaje u njegovanju sporta, sportskih natjecanja i sportske rekreacije, razvoj alata za praćenje provedbe i evaluaciju kvalitete i opsega sporta, unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera udruga za zagovaranje i osnaživanje sporta, razvijanje inovativnih projekata u sportu, proširenje sportskog sadržaja na području grada, aktivnosti usmjerene na poticanje komunikacije udruga s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području  sporta te aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s civilnim društvom u planiranju i održavanju sportskih događaja u zajednici.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Natječaju i po pojedinom programu/projektu je iznos od 1.000,00 kuna, a najveći 180.000,00 kuna.

Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekta u okviru ovog Natječaja je 7 potpora.

Minimalni postotak sufinanciranja od strane prijavitelja (korisnika financiranje) je 5% od traženog iznosa od Sportske zajednice Grada Pregrade kao davatelja sredstava.

Svaka udruga može prijaviti najviše jedan program ili projekt. Rok za podnošenje prijava je zaključno 30. ožujak 2020. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima propisanim Natječajnom dokumentacijom, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr, te u elektroničkom obliku. (Grad Pregrada, L.K.)