Grad Petrinja raspisao je Javni poziv za sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja kao i sanaciju krovišta na području A, B i C zone unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Ovaj poziv je upućen vlasnicima, suvlasnicima ili upraviteljima zgrada koje se nalaze na navedenom području grada.

Troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom programu sufinancirat će se na sljedeći način:

Fasada – ulično pročelje do 100 metara kvadratnih – do maksimalnog iznosa 40.000,00 kn; Fasada – ulično pročelje do 150 metara kvadratnih – do maksimalnog iznosa 150.000,00 kn; Fasada – ulično pročelje preko 150 metara kvadratnih – do maksimalnog iznosa 250.000,00 kn ili do raspoloživih sredstava osiguranih u stavci proračuna.

Što se tiče drugog programa, sanacije krovišta sufinanciranje će se odvijati na sljedeći način:

Krovišta – do maksimalnog iznosa 300.000,00 kn ili do raspoloživih sredstava osiguranih u stavci proračuna

Izvršenje oba programa obavit će se sukladno utvrđenoj Listi prioriteta, a broj sufinanciranih programa ovisit će se o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada.

Grad Petrinja za izvršenje oba programa osigurao je u 820.000,00 kuna u Gradskom proračunu. (P.B.)